Symbol annet

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Hvordan etablere et lokalt dialogforum?

1.Hvorfor samarbeide på tvers av tros- og livssynsgrenser?
Vi kan ha ulike grunner til å etablere samarbeid eller dialog med mennesker med en annen tros eller livssynsmessig overbevisning. For noen kan det handle om ønske om å bli bedre kjent og utfordre egne fordommer, eller at tros- og livssynssamfunn har felles interesser og at vi bør arbeide i fellesskap for disse, eller ønske om et møtested for å takle lokale konflikter. Et lokalt samarbeid kan gjerne ha ambisjoner om alt dette, eller bare en av delene. Første del av prosessen med å etablere samarbeid på tvers vil være å komme frem til gode svar på spørsmålet om hvorfor samarbeide. Helst bør det være svar som man kan stå inne for selv og som man har evne og kapasitet til å jobbe for. Det vil også være viktig å være åpen med sine intensjoner i møte med de man ønsker å samarbeid med. Har man identifisert hvorfor man ønsker å samarbeide kan det være lettere å finne den rette formen på samarbeidet.2. Identifisere og involvere tros- og livssynssamfunnene - praktiske tips
Har man en visjon om hvorfor samarbeide som man ønsker å dele med andre tros- eller livssynssamfunn er det viktig å tenke praktisk og konkret på hvordan man kan involvere ulike tros- og livssynssamfunn til en felles samtale. Hvilke tros- og livssynssamfunn vil være med på samtalen? Hvilke tros- og livssynssamfunn er registrert i byen eller har representanter i byen? Hvor skal man møtes og når?

Fylkesmannen har oversikt over registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn i din by. Det kan være greit å ikke legge møter på dagtid, eller styre unna fredag, lørdag og søndag – som er helligdager for muslimer, jøder og kristne. Dessuten kan det være lurt å finne et nøytralt sted for et første møte. Både byens rådhus eller bibliotek er gode steder for samtale.
 
3. Skynd dere langsomt - tros- og livssynssamfunn er organisert ulikt og har ulik kapasitet for deltakelse
Ønsker man et lokalt dialogforum/samarbeidsråd med tilslutning fra alle tros- og livssynssamfunn lokalt er det viktig at man respekterer at ulike organisasjoner har forskjellig kapasitet og forutsetning for deltakelse. Mange tros- eller livssynssamfunn har ingen fast ansatte og baserer seg på frivillige innsats 

En annen viktig ting å tenke på er at tros- og livssynssamfunn er organisert ulikt. For et gitt trossamfunn kan det være naturlig å involvere forstander, mens andre trossamfunn helst ønsker å være representerert gjennom sine geistlige eller åndelige ledere, eller vanlige medlemmer. Hvem trossamfunnene finner det naturlig å involvere kommer an på hva et samarbeid går ut på.  For å sikre kontinuitet i representasjonen fra et tros- eller livssynssamfunn kan det være lurt å oppmuntre de som deltar fra sine respektive tros- og livssynssamfunn om at deres deltakelse er forankret i eget tros- eller livssynssamfunn.

Usikkerhet knyttet til hva en invitasjon til samarbeid handler om og hvem som skal være med fra eget trossamfunn kan være grunner til at noen ikke svarer på et initiativ til samarbeid. Det er viktig at man ikke lukker døren for et samarbeid med tros- eller livssynssamfunn som sitter på gjerde av slike eller andre grunner. Det kan være lurt å etablere kontakt mellom disse tros- og livssynssamfunn og deltakere i samtalen om samarbeid som har kjennskap eller tillit inn i disse miljøene.  For noen tros- eller livssynssamfunn, der medlemmene ikke har bodd lenge i Norge, kan det også handle om språkbarrierer.

4. Eierskap:
Eierskap handler om at de involverte tros- og livssynssamfunn er med å bestemme hva et lokalt dialogforum skal være. Derfor må man blant annet være bevisst på hvordan avgjørelser som vedkommer dialogforumet fattes. Alle bør inviteres til å delta i samtalen, for eksempel ved at man ber om kommentarer eller innspill fra alle inviterte. Er det noen organisasjoner som ikke kan være med på et møte, må disse orienteres om diskusjonen og gis anledning til å komme med sine innspill. Det kan være lurt å lage en e-postliste der det gis anledning til å kommentere ideer om hvordan etablere et lokalt dialogforum.
 
Det kan også være gunstig at noen gis mandat til å oppsøke de ulike tros- og livssynssamfunnene for å lytte til hva disse tenker et lokalt dialogforum skal være.
 
5. Utvikle et sett av felles prinsipper:
Har man gjennom samtaler om hvorfor samarbeide kommet frem til noe man er enige om kan det være riktig å formulere dette som en formålserklæring for samarbeidet. En slik formålserklæring må si noe om hva de tilsluttede medlemsorganisasjoner forventer at samarbeidet skal ta ansvar for. For eksempel kan det være et allment ønske at dialogforumet skal arbeide for å fremme forståelse og respekt mellom trossamfunnene og/eller arbeide for hverandres interesser som tros- eller livssynssamfunn. Da formulerer man disse prinsippene på en måte som gjør at alle kan stå bak disse og forplikte seg til å følge de.

6. Vedtekter:
Etter å ha utviklet et sett av felles prinsipper som antyder veivalget for organisasjonen, kan det være nødvendig å etablere noen kjøreregler. Hvor nøyaktige og detaljerte disse kjørereglene skal være kommer litt an på hva man ønsker å samarbeide om og hvor formalisert dette skal være. Ønsker man å jobbe for felles interesse ved for eksempel være et talerør for likebehandling av tros- eller livssynssamfunn eller retten til tros- og livssynssamfunn kan det være riktig å etablere klare og forutsigbare kjøreregler som sier noe om hvordan dette skal gjøres. Disse kjørereglene vil være organisasjonens vedtekter. I tillegg til en formålsparagraf som gjør klart hva organisasjonen skal jobbe for, kan det være riktig å si noe om hvem som er og kan bli medlemmer og hvilken innflytelse disse har. Deretter vil det være viktig å si noe om hvilken myndighet årsmøtet har og hvordan beslutninger fattes. STLs vedtekter er en modell som kan benyttes. Dialoggruppen for tro- og livssyn i Rogaland har andre vedtekter som kan passe bedre til et lokalt dialogfora. Det vil være hensiktsmessig å ikke lage for omfattende vedtekter, men sørge for at disse er minimumsstandarder og at de er klare og entydige.

Har du andre erfaringer eller er du uenige i disse forslagene send dine forslag til oss.