Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STLs innspill til SVs arbeidsprogram 11.10.16 - Tirsdag 11. oktober deltok STL under SVs møte om sitt arbeidsprogram for perioden 2017-2021. Her kan du lese STLs innspill til SV:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL, som dekker bredden av tros- og livssynsamfunn i Norge, takker for muligheten til å kommentere SVs forslag til nytt partiprogram. Vi vil gjøre det med tre korte avsnitt.

Avsnitt 1: Tro og livssyn er viktig for mennesker fra vugge til grav uavhengig av om man er kristen, muslim, jøde eller humanetiker og STL er glad for at tema knyttet til tro og livssyn blir åpent debattert i det offentlige ordskifte.

Staten må likebehandle borgerne uavhengig av deres tro eller livssyn.

Vi trenger den ærligheten om sensitive spørsmål på tros- og livssynsfeltet som Bård Vegar Solhjell har bidratt til å løfte – det er krevende dilemmaer på dette feltet.


Solhjell og Raknes' prinsipper ønsker vi endret og utviklet til: 1) Mens staten skal være sekulær, skal vi ha et tros- og livssynsåpent samfunn, der også religiøse manifestasjoner ønskes velkommen; 2) Verdifellesskapet i Norge bygger på demokrati, menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og på å respektere norsk lov; 3) Norsk kan man være på mange måter, det er lov å legge vekt på religiøsitet; 4) Tro og livssyn er både en privatsak og et anliggende for samfunn og stat; 5) Målet er å få et mangfoldig samfunn til å fungere. Vi trenger ikke være like, vi må derimot trene på uenighetsfellesskapet. Da må vi klare å skille mellom staten og det sivile samfunn.

Avsnitt 2: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ønsker en aktiv og understøttende tros- og livssynspolitikk. Tros- og livssynssamfunnene er viktige samfunnsinstitusjoner på lik linje med andre aktører innen det sivile samfunn som kultur, idrett osv. og bidrar spesifikt til etiske refleksjoner om viktige samfunnsspørsmål og gir ramme for at mange kan leve meningsfylte liv. Arenaene mellom oss, dialogarenaene, blir stadig viktigere og bidrar med demokratiseringskunnskap, samfunnsutvikling og integrasjon. Vi ønsker oss utsyn fra tros- og livssynsamfunnene til storsamfunnet, og innsyn inn i tros- og livssynssamfunnene. Når det gjelder begrensninger og restriksjoner ønsker vi oss gulrot, mer enn pisk. Allerede i dag er det grunnlag i loven for å begrense støtte basert på rett og sømd, den kan vi gjerne tydeliggjøre og benytte mer aktivt – samt utarbeide frivillig tilsyn på lik linje som for andre maktstrukturer. Vi ønsker at enkeltmenneskene skal innrømmes stor frihet, ikke minst når det kommer til avkledning og påkledning. 

STL er for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene basert på våre menneskerettslige forpliktelser. Dette gjelder også på det økonomiske feltet. 

Avsnitt 3: SV i Stortinget har bedt regjeringen legge frem en melding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Vi savner en helhetlig behandling i programmet. Bevisstgjøring og kompetanse innenfor dette feltet vil være sunt, økonomisparende, fremme integrering og hemme radikalisering. Omsorgsinstitusjoner, forsvaret, skole, fengsler, lærerutdanning, opptakskriterier, kulturfeltet, medienes mangfoldskompetanse må styrkes hele veien. Vi savner også punkter som sier noe prinsipielt om det positive med tro og livssyn. 

Noen konkrete tilbakemeldinger: I linjene 1004-1022 nevnes feminisme og religion. I linje 1020 står det: "Stoppe støtte til diskriminering gjennom å fjerne statsstøtten til trossamfunn som benytter seg av unntaksadgang i likestillingsloven." Dette vil innebære at de aller fleste tros- og livssynssamfunn, utenom Den norske kirke og Human-Etisk Forbund, ville mistet statsstøtten. Dette vil være et alvorlig angrep på religionsfriheten og våre egen grunnlov. Så lenge Den norske kirke understøttes, følger det at også de andre understøttes. Dermed ikke sagt at man ikke skal kunne kreve noe i skjæringspunktet religionsfrihet/kvinners rettigheter.

I linjene 1169-1175 omtales ytringsfriheten. STL ønsker å understreke at ytringsfriheten sammen med tros- og livssynsfriheten er svært viktige rettigheter vårt samfunn må beskytte. Det er alltid de svakeste og minoritetene som lider under innskrenkning på disse feltene. 

I linjene 1661-1671 omtales frivillighet og folkelig innsats. Linjene 1670 og 1671 lyder: «Støtte frivilligheten uten føringer. Støtte til frivillig sektor må først og fremst kunne brukes i tråd med frivillighetens egne prioriteringer, uten politisk overstyring.» Vi spør om dette er reelt, og i tilfelle hvorfor en slik frihet ikke innrømmes tros- og livssynssamfunnene. 

Linjene 2269-2274 sier noe om å sikre religiøse miljøer mot ekstremisme, og nevner religiøse ledere som imamer og presters utdanning. STL ønsker å understreke at det ikke ennå er grunnlag for fullstendige utdannelsesløp for mange av våre religiøse ledere, det være seg imamer, rabbinere osv, (og at mange religiøse ledere jobber deltid) men at lavterskelkurs om norsk lovgivning og samfunnsfag bør støttes og utvikles, regionalt og nasjonalt. 

Avslutningsvis: Ja, til et liberalt og inkluderende Norge. Ja til likebehandling av tros- og livssynssamfunnene, og ja til aktiv tilrettelegging for borgerne på tros og livssynsfeltet fra vugge til grav, uavhengig av tros- og livssynstilhørighet.