Arrangementer

Rådsmøter

STLs medlemssamfunn møtes 4-5 ganger i året til dialog og diskusjon om tros- og livssynsaktuelle temaer. Rådet diskuterer høringssvar og tar opp tros- og livssynspolitiske saker. Rådsrepresentantene bidrar i utvalg for likestillings- og diskrimineringsarbeid, gir innspill på rapporter og utvikling av fag, og deltar på konferanser og seminarer.

 • 4. april 2018

  4. april 2018 var Human-Etisk Forbund vertskap for STLs rådsmøte. Rådsmøtet diskuterte bla. utkastet til STLs høringssvar om kjerneelementer i fag og tok et overblikk over STLs arbeid de siste årene med lov om tros- og livssynssamfunn og stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Rådet hadde sosialetisk dialog om tema det livssynsåpne samfunn.

 • 27. februar 2018

  27. februar 2018 var Bahá’í-samfunnet i Norge vertskap for STLs årsmøte. Representanter fra lokale dialoggrupper var observatører under årsmøtet. Fire tros- og livssynssamfunns søknader om medlemskap i STL ble behandlet av årsmøtet. To nye medlemmer ble tatt opp; Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN) og Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge.

 • 21. november 2017

  21. november 2017 var Den norske kirke vertskap for STLs rådsmøte. Rådet behandlet forslaget til STLs innspill til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Tre nye søkere om medlemskap i STL presenterte seg. AU behandlet søknadene videre og la frem innstilling til årsmøte om eventuelle opptak.

 • 11. oktober 2017

  11. oktober 2017 var Kristensamfunnet vertskap for STLs rådsmøte. IRN tok pause fra STL i 6 måneder med umiddelbar virkning, og uten rettigheter og plikter i perioden. Bakgrunnen for pausen var at STL skulle får ro til å arbeide for felles interesser og at IRN skulle få ro til å finne ut av veivalg og representasjon i STL. Rådet diskuterte ny lov om tros- og livssynssamfunn og høring om ansiktsdekkende plagg.

 • 12. juni 2017

  12. juni 2017 var Det Mosaiske Trossamfund vertskap for STLs rådsmøte. Mandater for rådsmedlemmer, AU, styreleder, valgkomite, samt stillingsinstruks for generalsekretær ble vedtatt.

 • 18. april 2017

  18.april 2017 var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vertskap for STLs rådsmøte. En gruppe med ansvar for utarbeidelse av ny strategi for perioden 2018-2020 ble etablert, mens STLs finansieringsgruppe ble revitalisert for å uforme innspill til Kulturdepartementets høring om ny lov for finansiering av tros- og livssynssamfunn i Norge. Islamsk Råds ansettelse av en informasjonsmedarbeider med niqab hadde fått mye nasjonal oppmerksomhet i mediene, og ble også diskutert i rådet. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt før rådsmøtet 18. april der Britt Strandlie Thoresen, Bahaí’i samfunnet i Norge, ble valgt som ny styreleder for to år.

 • 28. februar 2017

  28. februar 2017 var Oslo Katolske Bispedømme vertskap for STLs årsmøte og rådsmøte. Representanter fra lokale dialoggrupper var observatører både under årsmøtet og etterfølgende rådsmøte. Under årsmøtet ble to tros- og livssynssamfunns søknader om medlemskap i STL ble behandlet av årsmøtet. Ingen nye medlemmer ble tatt opp.

Gjestebud

STLs årlige gjestebud setter tros- og livssynsaktuelle tema på agendaen. Gjestebudet er en arena for dialog og kunnskapsformidling med staten og storsamfunnet. STL inviterer de fremste på feltet som hovedinnlederne på gjestebudet. Internasjonale trender og perspektiv oversettes til vår norske kontekst, og STL spør hvordan vi skal bygge det tros- og livssynsåpne samfunnet videre. STL deler ut en dialogpris under Gjestebudet til en person/organisasjon som har gjort en ekstraordinær innsats på dialog-feltet.

 • 2017

  2017 – STLs Gjestebud with professor Jonathan Fox

  Professor Jonathan Fox, a world-renowned scholar in the area of Religion and Politics, delivered the key note speech.

  • Torkel Brekke, Research Professor at The Peace Research Institute of Oslo (PRIO): «Liberal perspectives on the Norwegian context»
  • Asle Toje, foreign policy researcher and commentator: «Conservative perspectives on the Norwegian Contex»

  Read STL’s general secretary Ingrid Rosendorf Joys adsress at the seminar here: Address STLs Gjestebud 2017, Ingrid R Joys

 • 2016

  2016 – STLs Gjestebud med Kenan Malik: Trosfrihet under press og Politikk for mangfold

  STL fyller 20 år, og det markerer vi med to-dagers Gjestebud! Den indisk-engelske forfatteren Kenan Malik bidrar sammen med en rekke norske fagpersoner og politikere. Last ned hele programmet her: Gjestebud program

  Innleder og panel:

  • Abid Raja, Chair International Forum of Parliamentarians for Religious Freedom
  • Marta Bivand Erdal, Senior Researcher at Peace Research Institute Oslo (PRIO)
  • Osmund Kaldheim, City Manager of Drammen Municipality
  • Imam Senaid Kobilica, Islamic Council Norway
  • Henrik Syse, philosopher and researcher
  • Torkel Brekke, Professor of History of Religion
  • Bård Vegar Solhjell
  • Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet
  • Dagrun Eriksen (KrF)
  • Trine Skei Grande (V)
  • Trond Giske (AP/Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen)
  • Bente Thorsen, (FrP/Kuf-komiteen)

 • 2015

  2015 – STLs Gjestebud med professor Tariq Ramadan

  Hovedinnleder Tariq Ramadan, professor i islamstudier ved Universitetet i Oxford: «Clash of values in European secular societies – liberal and conservative (illiberal) responses»

  Panel:

  • Sindre Bangstad, sosialantropolog og forsker ved Teologisk fakultet, Universitetet I Oslo.
  • Laila Bokhari, statssekretær, Statsministerens kontor.
  • Knut Vollebæk, leder i romanifolket-/taterutvalget. Tidligere utenriksminister.
  • Nils August Andresen, redaktør i Minerva.

  STLs dialogpris ble tildelt Liv Mørland

  Forfatter Liv Mørland har jobbet med dialog og konflikthåndtering hele sitt voksne liv. I over 20 år har Mørland jobbet i konfliktråd, og hun var sentral i etableringen av det flerreligiøse dialogforumet Forum for Tro og Livssyn Kristiansand, hvor hun fungerer som koordinator. Mørland har også arbeidet for å bedre situasjonen for NS-barn og tyskerbarn, arrangert flere konferanser om temaet, og drevet samtalegrupper for disse barna sammen med flyktninger.

 • 2014

  2014 – STLs Gjestebud med filosof Charles Taylor

  Hovedinnleder Charles Taylor, kjent for sitt religionsfilosofiske hovedverker er boka A Secular Age (2007): «How are we to understand our secular age in the West? How is the search for meaning, ineradicable in human life, expressing itself?»

  Panel:

  • Jan-Olav Henriksen, professor i teologi, Menighetsfakultetet
  • Faruk Terzic, leder av imamkomiteen i Islamsk Råd Norge, PhD International Islamic University, Islamabad
  • Lars Fredrik Svendsen, professor i filosofi, Universitet i Bergen

  Charles Taylor: «Secularism and neutrality. What should be the stance of the state towards religion and belief?»

  Panel:

  • Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter
  • Sturla Stålsett, tidligere leder av utvalg for tros- og livssynspolitikken og sogneprest i Sagene menighet
  • Knut Olav Åmås, statssekretær, Kulturdepartementet

  STLs dialogpris ble tildelt Oddbjørn Leirvik

  Oddbjørn Leirvik har drevet med religions- og livssynsdialog i mer enn to tiår som sogneprest, som professor i interreligiøse studier ved Teologisk faktultet på Universitetet i Oslo og som forsker. Leirvik har både vært deltaker i dialoger, bidratt til utvikling av begreper på dialogfeltet og utviklet dialogens politiske betydning. Odbbjørn Leirvik er åpen og kunnskapsrik, og virkelig en av nestorene i norsk religions- og livssynsdialog, både som praktiker og teoretiker.

 • 2013

  2013 – STLs Gjestebud: Den andres sannhet

  På STLs Gjestebud ble det boklansering av «Dialog er svaret på alt» ved Frekk forlag og STL. Last ned hele programmet her: Program STLs Gjestebud 2013

  Dialog for åpen scene med representanter fra STLs religions- og livssynslederforum:

  • Biskopene Helga Byfuglien
  • Bernt Eidsvig
  • Rabbiner Joav Melchior
  • Imam Senaid Kobilicia
  • Stavspresident Tom-Atle Herland
  • Synodeformann Arnfinn Løyning
  • Medlem i Nasjonalt Åndelig Råd Arne Kittang

  Innledere:

  • STLs Oscar Jenssen og Anne Sender presenterte ni kjennetegn ved den norske modellen for tros- og livssynsdialog – en fredsoppskrift?
  • Seniorprofessor i teologi Notto Thelle: «Samtaler som forandrer – erfaringer fra Østen»
  • Dr. Michael N. Weiss fra Globaletikk-initiativet Østerrike: «Oppdagelsen av verdens verdier»

  STLs dialogpris ble tildelt Inge Eidsvåg

  Inge Eidsvåg ble tildelt dialogprisen for hans innsats for å fremme forståelse og respekt mellom ulike tros- og livssynsgrupper i Norge. Som rektor og senere lektor ved Nansenskolen, samt gjennom bøker, foredrag og kåserier, har Inge Eidsvåg på en særskilt måte bidratt til å fremme dialogen som metode for å skape tillit og forståelse mellom mennesker som tror og tenker forskjellig om eksistensielle spørsmål.

Arendalsuka

STL er tilstede på Arendalsuka. Vi tar diskusjonen om tro og livssyn med politikerne, presse, frivillige organisasjoner og publikum under Arendalsuka.

 • 2017

  Gud bedre, for en lov§

  Norges nye tros- og livssynslov er i støpeskjeen. En 500-år lang tradisjon er brutt, det berører oss alle. Hvilken rammer legges for framtidige generasjon? Politiske panel:

  • Svein Harberg (H)
  • Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
  • Marit Arnstad (SP)
  • Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)
  • Kai Steffen Østensen (Ap)
  • Pål Koren Pedersen (V)

  Den langsomme samtalen
  I Arendalsukas pulserende klima og skiftende fokus, trekker vi pusten og reflekterer over det gode liv med:

  • Rabbiner Joav Melchior, Det Mosaiske Trossamfund
  • Sjefsimam Senaid Kobilica, Det Islamske Fellesskap Bosnia og HerzegovinaDet Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina
  • Hovedmunk Manirathana Thero, Hovedmunk Manirathana Thero, Buddhistforbundet Det Islamske Fellesskap Bosnia og HerzegovinaBuddhistforbundet
  • Dominikaner-pater Håvard Simon Nilsen, Den katolske kirke


 • 2016

  Skal religionsfrihet trumfe kvinners rettigheter også i framtiden?
  Religiøse samfunns rett til å styre selv kan krasje med andre rettigheter som likestilling og kvinners rettigheter. Fram til nå har religionsfriheten hatt forrang. Skal det vært slik i framtiden også? Panelsamtale:

  • Vebjørn Selbekk (redaktør i Dagen)
  • Biskop Stein Reinertsen
  • Dagrunn Eriksen (KrF)
  • Kristin Vinje (H)
  • Kari Elisabeth Kaski (SV)
  • Marit Arnstad (Sp)
  • Senaid Kobilica (sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina)


 • 2015

  Tar de religiøse nok ansvar i kampen mot ekstremisme?
  Hvordan bidrar tros- og livssynssamfunnene selv for å bekjempe ekstremisme og voldsforherligelse? Panelsamtale:

  • Kulturminister Thorhild Widvey
  • Bergesenprisvinner Faten Mahdi Al-Hussaini
  • Ghulam Abbas, leder i Islamsk Råd Norge
  • Terje Hegertun, pinsevenn og professor ved Det teologiske Menighetsfakultet
  • Irene Incerti-Théry, administrasjonssekretær i UngDialog

Kollokvier

Kollokviene brukes for å kunne gå i dyden på tema STL er særlig opptatt av. Første kollovie ble arrangert høsten 2017.

 • 22. januar 2018

  På kollokvie diskutrte STLs medlemssamfunn og nettverk HL-senterets rapport om holdninger til jøder og muslimer. Cora Alexa Døving presenterer resultatet fra forskningen, Bushra Ishaq og Linda Noor spillte inn.

 • 8. november 2017

  På kollokvie diskutrte STL nasjonalt og lokale dialoggrupper forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn som hadde høringsfrist 31. desember. Torbjørn Backer Hjorthaug fra Kulturdepartementet innledet om arbeidet med loven og svarte på spørsmål om forslaget. Hjorthaug takket STL for å bidra til en opplyst høringsrunde.

Årlig samling for lokale dialoggrupper

 • Årlig samles ledere, koordinatorer og engasjerte i de lokale dialoggruppene til en felles samling. Samlingene har hovedvekt på erfaringsutveksling mellom de lokale dialoggruppene. Samlingen er etterfulgt av STLs årsmøte, der deltagerne fra de lokale dialoggruppene er invitert som observatører.

  Har du spørsmål om årlig samling for lokale dialoggrupper, kontakt STL på stl@trooglivssyn.no.

Chaplaincy

Chaplaincy-konferansen er en mulighet for ressurspersoner og aktører på feltet til å vurdere status og veien videre. Begrepet «chaplaincy» brukes i engelskspråklige land om ansatte som yter religions- og livssynstjenester ved offentlige institusjoner. Denne type tjenester er verdibaserte, og innebærer blant annet eksistensielle samtaler, åndelig støtte og utøvelse av religiøse ritualer, undervisning og veiledning av personale i etiske, livssynsmessige og eksistensielle spørsmål. Ved mange institusjoner inkluderer tjenestene rådgiverfunksjoner i etiske og religiøse spørsmål, for eksempel som medlem av kliniske etikkkomiteer ved helseforetakene eller som religiøse og etiske rådgivere for ledere i Forsvaret.

 • 2018

  Chaplaincy på norsk 2018

  «Chaplaincy på norsk»-konferansen ble arrangert på nytt 1. februar 2018, som en oppfølging av konferansen i 2016. Deltagerne på konferansen var ansatte i helsetjenesten, forsvaret, kriminalomsorgen og flere tros- og livssynssamfunn. Dialogverksted og samtaler ble gjennomført. Dagen ble avsluttet med diskusjon om veien videre med et politisk panel. Se programmet her: Chaplaincy på norsk 2018, program

  Les STLs spesialrådgiver Anne Senders innlegg under konferansen her: Innlegg Chaplaincy-konferansen 2018, Anne Sender

  Les STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys avsluttende kommentar på konferansen her: Avsluttende kommentar på Chaplaincy 2018, Ingrid R Joys

  Arrangører: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Oslo universitetssykehus, Feltprestkorpset, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet og Human-Etisk Forbund

  Konferansen ble arrangert med støtte fra Kulturdepartementet.

  Se flere ressurser her.

   

 • 2016

  Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge

  Et notat fra Chaplaincy konferansen arrangert i 2016 med tema religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

  Last ned rapporten her: Chaplaincy konferansenotat 2016

  Se flere ressurser her.

Fagseminar med Bielefelt

Ungdomslederseminar

STL startet arrangeringen av ungdomslederseminar i 2015, i samarbeid med UngDialog. Målet med ungdomslederseminaret er å samle unge til diskusjon om samfunnsaktuelle tema. STL oppfordrer og støtter tros- og livssynssamfunn til å ta aktivt del i samfunnsdebatten og bidra i sine lokalmiljø. Mange ungdomsgrupper i tros- og livssynssamfunn er viktige bidrag til frivillighet i sine lokalsamfunn. På ungdomslederseminaret deler unge sine erfaringer, for økt kompetanse og nettverk.

Målgruppen for seminaret er deg som er mellom 16-30 år, og som enten:

 • har en lederrolle i et tros- eller livssynssamfunn, eller ønsker det i framtiden
 • er aktiv i et tros- eller livssynssamfunn eller
 • har et sterkt engasjement for tro og livssyn
 • 2017 – Politikk & dialog

  Dato: 18.-19. november 2017 Sted: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Welhavens gate 2, 0166 Oslo

  Regjeringen gikk nylig ut med forslag til en ny lov om tros- og livssynssamfunn:
  Etter 500 år med statskirke, får Norge nå en ny lov. Hva slags prinsipper legger Norge til grunn for behandling av tros- og livssynssamfunn? Vil staten fortsette å finansiere tros- og livssynssamfunn?

  Vi diskuterer den nye loven med fokus på unges meninger, rolle og påvirkningsmulighet. Vi spør:
  • Hva er nytt i loven?
  • Hva slags rammer legger loven for dagens unge?
  • Likebehandler staten tros- og livssynssamfunn?
  • Hvorfor har Den norske kirke fortsatt en særstilling?
  • Kan loven møte fremtidens utfordringer?

  Innledere:

  • «The Book of Mormon» – Øystein Amundsen
  • «Utfordringer og fremskritt: om den nye loven på tros- og livssynsfeltet» – Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund
  • «Ett skritt frem og to tilbake: (u)likhet for loven» –  Ingvill Thorson Plesner, forsker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

  Last ned programmet her: Invitasjon ungdomslederseminar18.-19. november 2017

 • 2016

  Dato: 21. -22. oktober 2016 Sted: Norges Unge Katolikker, Akersveien 16 a, 0177 Oslo, Norway

  Hva kjennetegner en god leder eller talsperson for tros- og livssynsspørsmål? Hvordan delta i samfunnsdebatten som ung tros- og livssynsengasjert? Hva kan man gjøre for å få medias oppmerksomhet – og hvordan bruke sosiale medier på en smart måte?

  Ungdomslederseminaret ble åpnet av Oslos varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam. Dag to av seminaret ble åpnet av Sumeet Singh som fortalte om Turbandagen.

  Innledere:

  • «Lederskap – aktiver ditt potensiale» – Nassima Dzair, InterBridge
  • «Hvordan bruke sosiale medier på en smart måte?» – Eirik Rise, Stopp Hatprat
  • «Hva kan man gjøre for å få media oppmerksomhet?» – Håvard Kleppa, Burson-Marsteller
  • «Hvordan delta i samfunnsdebatten som tros- og livssynsengasjert?» – Warsan Ismail

  Last ned invitasjonen her: Invitasjon ungdomsseminaret 2016

 • 2015

  Dato: 18.-19. september 2015 Sted: Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, Motzfeldts gate 10, Oslo

  Temaene for ungdomslederseminaret var konspirasjonsteorier, forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, ledertrening, og hvordan man kan bli trygg på egen tros- eller livssynsidentitet.

  Ungdomslederseminaret ble åpnet av Kronprins Haakon.

  Innledere:

  • «Lederskap i et minoritetsperspektiv» – Silvija Seres, tidligere leder i Fast Search & Transfer og Microsoft
  • «Hatefulle ytringer, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge – hvordan kan vi forebygge og håndtere utfordringene?» – Ove Kristofersen, leder for SaLTo, kriminalitetsforebyggingen i Oslo kommune
  • «Konspirasjonsteorier: Hvordan oppstår de, og hvordan kan vi forhindre at de får fotfeste blant ungdom?» – Kjetil Braut Simonsen, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
  • «Hvordan bli trygg på sin egen tros- eller livssynsidentitet?» – Usman Rana, skribent og samfunnsdebattant

  Last ned programmet her: Program ungdomslederseminar 2015

EventDIALOG

EVENTDIALOG er en felles møteplass hvor unge på tvers av ulike grupperinger møtes til verksted og dialog for å utveksle erfaringer og meninger om samfunnsaktuelle tema.

EVENTDIALOG er et samarbeidsprosjekt mellom de organisasjoner, enkeltpersoner, foreninger, tros- og livssynssamfunn og andre som ønsker å være en del av arrangementet.

EVENTDIALOG er organisert for, av og med unge. Arrangementet skjer en gang i året – april – og starter med et åpent møte hvor alle i alderen 15-30 år er invitert til å planlegge årets arrangement. Oppgaver fordeles til de fremmøtte. Forandringshuset har koordineringsansvar for prosess og avvikling.

 • 2018

  Er du interessert i å lære mer om ulike tro og livssyn? Er du interessert i dialog? På EventDialog kan du lære mer om andres meninger gjennom ulike verksted. Du kan være med på verksted med Dialogpilotene, eller du kan være med å jobbe med drama, slampoesi eller utrykke deg på andre måter.
  Samtale med:
  • Sara Barzinje
  • Tor Itai Keilen
  • Petter Dille
  Arrangører for dette eventet er UngDialog, Dialogpilotene, STL – Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn, KFUK-KFUM Forandringshuset, SID – Samarbeid for inkluderende Dialog, Gamlebyen og Grønland menighet.

Store spørsmål

 • Store spørsmål handler om menneskelige, åndelige, filosofiske og eksistensielle spørsmål. Hvordan forholder de ulike tros- og livssynssamfunnene seg til store spørsmål?
  Samtalerekken arrangeres med støtte fra Kulturdepartementet og i samarbeid med UngDialog, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Minotenk.

Politicisation of Freedom of Religion and Belief

 • 28. oktober 2016 arrangerte STL et seminar om tros- og livssynsfrihet sammen med Oslokoalisjonen/Norsk senter for menneskerettigheter og Nobels fredssenter. Seminaret markerte siste dag av en internasjonal konsultasjon i Oslo med flere av verdens fremste menneskerettseksperter. Temaet for konsultasjonen er religionsfrihet og hvordan styrke retten til å tro – og retten til ikke å tro – i dagens politiske klima. Konsultasjonen hadde et internasjonalt fokus de fremste internasjonale spesialistene på tros- og livssynsfrihetsfeltet. FNs spesialrapportør for trosfrihet deltok.

  Last ned programmet her: Program and Invitation Open Forum and reception

Religion and Development

 • Religion and Development: Dialogue on Gender, Rights, and Sensitive Issues

  The conference will provide an arena to critically examine the role of religion and diverse religious/faith-based actors in promoting gender equality and the rights of girls and women.

  The background for the conference is two parallel realities. Firstly, gender based and sexual violence is a leading cause of death and disability for women and girls in all their diversity, and one in three women experience gender based violence during their lifetime. Pregnancy and childbirth is a leading cause of death for young women aged 15 to 19 years (WHO). This affects women and girls in all areas of life, including their ability to participate in social, economic and political spheres of society.
  Secondly, religious actors play an important role in development. Religion is an important source of values, which influence people’s attitudes and actions. Because of this, religion can influence politics and acts as both a driver of and an impediment to development.
  Hosts: Norad, UNFPA and Norwegian faith-based actors coordinated by the Council for Religious and Life Stance Communities and the Christian Council of Norway, in cooperation with Norwegian Church Aid and Digni.
  Time and venue: May 20, 2016, 09:00 – 15:00, at Norad, Bygdøy allé 2 in Oslo.

  Last ned programmet her: Program and invitation Norad

Klima

 • Arbeid med og mot klimaendringene har i lang tid vært noe tros- og livssynssamfunn har vært opptatt av. Siden den internasjonale klimaavtalen ble vedtatt i Paris i 2015 har dette arbeidet fått fornyet styrke, og fra politisk hold hører vi ofte at klimakampen ikke kan vinnes uten at tros- og livssynssamfunnene er med.

  I Norge legger STL til rette for et interreligiøst klimanettverk som består av trossamfunn tilknyttet STL, samt andre organisasjoner i skjæringspunktet religion og klima. STL har i flere år deltatt på det internasjonale klimatoppmøtet, COP. STL er også involvert i det internasjonale, interreligiøse regnskogsinitiativet som ble lansert sommeren 2017. Initiativet koordineres av FNs miljøorganisasjon og finansieres av norske myndigheter.

How new legislation impacts religious communities

 • The U.S. Embassy, Oslo together with Tankesmien Skaperkraft hosted the seminar:

  How new legislation impacts religious communities – Is faith a key pillar of the modern society? on Tuesday, April 24th from 8:30 to 10:00

  Ingrid Rosendorf Joys, General Secretary of the Council for Religious and Life-stance Communities, STL held an address and took part in the panel discussion at the seminar.

  Dowload the adresse here: Adress US embassy and Skaperkraft, How new legislation impacts religious communities, 24 april 2018

Interfaith Youth Roundtable

 • Arrangementet Interfaith Youth Roundtable var et initiativ fra Den amerikanske ambassaden i Oslo i anledning Religious Freedom Day. 16. januar er den amerikansk merkedagen. Rundbordsamtalen var en hyggelig, uformell dialog i ambassaderesidensen om ulike problemstillinger de møter i hverdagen og hvordan man kan løse disse.

  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i samarbeider med Den amerikanske ambassaden i Oslo, invitererte til en rundbordsamtale 16. januar 2018. Arrangementet var for unge og unge voksne (17-35 år) med ulik religiøs og livssynsbakgrunn.

  Tid: 16. januar 2018, kl. 16:00-18:00

  Sted: Ambassaderesidensen, Villa Otium, Nobels gate 28, 0268, Oslo

UiO-festival

Universitetet i Oslo arrangerte i flere år en årlig kunnskapsfestival med fokus på formidling og kunnskapsutveksling med storsamfunnet. STL har vært partner i UiO-festivalen.

 • 2017 – Konspirasjoner med guds hjelp?

  Panel:

  • Mattias Gardell, professor og vitenskapelig leder ved Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism ved Uppsala Universitet: «Hvor langt vil de nå – dagens høyreekstreme og rasistisk politiske bevegelser?» 
  • Asbjørn Dyrendal, professor ved NTNU: «Satanisme, apokalyptisk tenkning og konspirasjonskultur – hva gjør de ulike trendene med sannheten?»
  • Cathrine Moe Thorleifsson, postdoktor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo : «Hvordan blir konspiratorisk tenkning informert og rettferdiggjort av religion, og hvordan kan disse ideene virke tiltrekkende på et sammensatt publikum.»

  Les STLs generalsekretærs innledningen her: Innledning Konspirasjoner med guds hjelp, Ingrid R Joys, STL

 • 2016 – Truer religionene verdens beste land å bo i?

  Panel:

  • Ingrid Rosendorf Joys, styreleder i STL: «Hvem truer hvem?»
  • Elisabeth Lier Haugseth, nestleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet: «På hvilken måte er religion et hinder for at kvinner kan være i jobb?»
  • Naveed Baig, samfunnsdebattant og sykehus-imam i København: «Ja, frykten for at trusselen er sann lever i beste velgående.»
  • Anne Hege Grung, Dr. i teologi: «Er virkelig erfaringene så langt at religionene truer verdens beste land å bo i?»
 • 2015 – Ekstremismens gamle ansikter og nye løsninger

  Innledere:

  • Øystein Sørensen, professor Universitetet i Oslo: «Four totalitarian Ideologies in the 20. and 21. Century – Fascism, Nazism, Communism and Islamism – one totalitarian mindset?»
  • Shaykh Dr. Muhammad al Ninowy fra USA: «Interpretation of Islamic text against extremism and violence.»
  • Kenan Malik: «How should we live in a diverse society? Exploring meanings of diversity and multiculturalism, i.e. questions of free speech and religious freedom.»

Presteforeningens landskonferanse 2017

 • STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys hold innlegg på Presteforeningens landskonferanse juni 2017. Tema for innlegget og samtalen var:

  Presterollen i en livsynsmangfoldig virkelighet

  • Sykehusprest Øyvind Taraldset Sørensen
  • Fengselsprest Harald Kjær
  • Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
  • Plenumssamtale

  Last ned STLs innlegg her: Innlegg Presteforeningens landskonferanse juni 2017, Ingrid R Joys STL

Kirkelig nettverk for Klima og miljø

 • STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys holdt innlegg på Kirkelig nettverk for Klima og miljø, 16. februar 2017. Hovedtema for konferansen var «Kirkenes rolle i klimakampen. Hva skjer i 2017?». Tema for Joys’ innlegg var Den katolske kirkes og den interreligiøse oppfølgingen på klimafeltet.

  Last ned STLs innlegg her: Innlegg Kirkelig nettverk for Klima og miljø, Ingrid R Joys

Den andres ansikt

 • Filmseminaret «Den andres ansikt» er et seminar om religion og livssyn på film, om det hellige i religionsundervisningen. Filmseminaret arrangeres av KULT/Norske kirkeakademier og Religionslærerforeningen i Norge, i samarbeid med STL. Ulike religioner og livssyns livsfaseriter var tema for seminaret i 2010, inspirert av STL-utredningen STL Livsfaseriter. Rundt 70 personer deltok på arrangementet 6.-7. november 2010.

  Lik facebooksiden her: www.facebook.com/Denandresansikt

Gjestebud på Slottet

Å leve med tro og livssyn i Norge

Kartlegging av tros- og livssynsmangfold i Oslo

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Kirkelig dialogsenter i Oslo (KD) har gjennomført et kartleggingsprosjekt med tilskudd til inkluderingstiltak 2017 fra Oslo Kommune, Enhet For Mangfold og Integrering, OXLO. Kartlegging av tros- og livssynsmangfoldet i Oslo er gjennomført av Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO). Forstudien delfinansieres av Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og Tunsberg bispedømmeråd.

  Last ned rapporten her: Rapport kartlegging tros- og livssynsmangfold Oslo

  Les Ingrid Rosendorf Joys, STLs generalsekretærs innledning på miniseminaret for lanseringen av kartleggingsrapporten her: Innledning på miniseminar om kartlegging av tros- og livssynsmangfoldet

Bergesenstiftelsen med Faten Mahdi Al-Hussaini

Frokostseminar

Målet for STLs frokostseminarer i 2016-2017 var å invitere til åpne møter på steder der «folk i gaten» og særlig unge voksne kunne få informasjon, og komme med innspill til den debatten om ny lov og Stortingsmeldingen om tros- og livssynssamfunn. Tema for frokostseminarene var skille stat og kirke, religiøse symboler i det offentlige rom, likestilling, samt skolens- og utdanningsinstitusjonenes rolle fremover. Det var også et viktig mål å ta debatten i distriktene hos de lokale dialoggruppene STL samarbeider med.

Frokostseminarenes temarekke

 • Seminar 1: Er det greit at tros- og livssynssamfunnene diskriminerer i religionsfrihetens navn?

  24. november 2016 avholdt i Oslo, Eldorado kino: www.facebook.com/events/315306268851387/ 

  • Bør staten kunne pålegge tros- og livssynssamfunn å likebehandle kvinner og menn?

  • Hvilke virkemidler er det greit å bruke for å fremme likestilling i tros- og livssynssamfunn?

  • Har staten rett til å blande seg inn i undertrykkende familieforhold begrunnet i tros- og livssynspraksis?

  24. mars 2017 avholdt med samme tema og fokus på kvinnenes rolle, Kristiansand, Hotell Norge: www.facebook.com/events/387826371582895/

 • Seminar 2: Religion i offentligheten

  6. desember 2016 avholdt i Oslo med fokus på utdanning og skole, Eldorado kino: www.facebook.com/events/1197555140325809/

  8. desember 2016 avholdt med samme tema og fokus på religiøse symboler, Tromsø, Universitetet

  30. januar 2017 avholdt med de samme temaer i Trondheim, Litteraturhuset: www.facebook.com/events/384255471929310/

  • Er staten og kirken nå skilt, og trossamfunnene likestilt? Hvilken finansieringsorden likestiller?

  • Ny politikk på tros- og livssynsfeltet, hva betyr en aktivt støttende religionspolitikk?

  • Symboler i det offentlige rom – kirkeklokker og minareter, turban, hijab og kors – hva må vi akseptere, og hva er uakseptabelt?

  • Hva er religionens plass i skolen?: Bønnerom og besøk til kirka? Å lære om vår kristne og humanistiske arv?

 • Seminar 3. Religion og samfunn, om den nye loven – lykkes den med likebehandling?

  26. oktober 2017 avholdt i Oslo med fokus på menneskerettigheter, Eldorado kino: www.facebook.com/events/115363999224896/

  Regjeringen har presentert utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Den nye lovens intensjon er å øke likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene. Lykkes den?

  8. november 2017 avholdt STL egen kollokvie om den nye loven åpent for alle medlemsorganisasjonene og deres medlemmer, inkludert fra lokale grupper. Fire byer sendte representanter til seminaret og total 30 nøkkelpersoner deltok.

Målet med STLs arrangementer er å være en arena for dialog og kunnskapsformidling med storsamfunnet og staten.

STL har jevnlige arrangementer både åpne publikumseminar og interne møter med tros- og livssynsamfunnene.