Fagseminar med Bielefeldt februar 2018. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.