Frokostseminar 2016-2017

Målet for STLs frokostseminarer i 2016-2017 var å invitere til åpne møter på steder der «folk i gaten» og særlig unge voksne kunne få informasjon, og komme med innspill til den debatten om ny lov og Stortingsmeldingen om tros- og livssynssamfunn. Tema for frokostseminarene var skille stat og kirke, religiøse symboler i det offentlige rom, likestilling, samt skolens- og utdanningsinstitusjonenes rolle fremover. Det var også et viktig mål å ta debatten i distriktene hos de lokale dialoggruppene STL samarbeider med.

 

Frokostseminarenes temarekke

Seminar 1: Er det greit at tros- og livssynssamfunnene diskriminerer i religionsfrihetens navn?

24. november 2016 avholdt i Oslo, Eldorado kino: www.facebook.com/events/315306268851387/ 

• Bør staten kunne pålegge tros- og livssynssamfunn å likebehandle kvinner og menn?

• Hvilke virkemidler er det greit å bruke for å fremme likestilling i tros- og livssynssamfunn?

• Har staten rett til å blande seg inn i undertrykkende familieforhold begrunnet i tros- og livssynspraksis?

 

 

24. mars 2017 avholdt med samme tema og fokus på kvinnenes rolle, Kristiansand, Hotell Norge: www.facebook.com/events/387826371582895/

 

Seminar 2: Religion i offentligheten

6. desember 2016 avholdt i Oslo med fokus på utdanning og skole, Eldorado kino: www.facebook.com/events/1197555140325809/

 

8. desember 2016 avholdt med samme tema og fokus på religiøse symboler, Tromsø, Universitetet

 

30. januar 2017 avholdt med de samme temaer i Trondheim, Litteraturhuset: www.facebook.com/events/384255471929310/

• Er staten og kirken nå skilt, og trossamfunnene likestilt? Hvilken finansieringsorden likestiller?

• Ny politikk på tros- og livssynsfeltet, hva betyr en aktivt støttende religionspolitikk?

• Symboler i det offentlige rom – kirkeklokker og minareter, turban, hijab og kors – hva må vi akseptere, og hva er uakseptabelt?

• Hva er religionens plass i skolen?: Bønnerom og besøk til kirka? Å lære om vår kristne og humanistiske arv?

 

 

Seminar 3. Religion og samfunn, om den nye loven – lykkes den med likebehandling?

26. oktober 2017 avholdt i Oslo med fokus på menneskerettigheter, Eldorado kino: www.facebook.com/events/115363999224896/

Regjeringen har presentert utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Den nye lovens intensjon er å øke likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene. Lykkes den?

 

8. november 2017 avholdt STL egen kollokvie om den nye loven åpent for alle medlemsorganisasjonene og deres medlemmer, inkludert fra lokale grupper. Fire byer sendte representanter til seminaret og total 30 nøkkelpersoner deltok.

Dialogplakat

Dialogplakat

Hvordan kan en organisasjon bli mer dialogisk – og hvordan kan dette bidra til en bedre oppgaveløsning? Dette har vært underliggende spørsmål i et prosjekt som Arbeidsforskningsinstituttet har utført for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). I 2010 gjennomførte Helge Svare, filosof ved Arbeidsforskningsinstituttet, et forsknings- og utviklingsprosjekt om STL som dialogisk organisasjon. Sentrale spørsmål i den forbindelse var:

  • Hva slags dialogforståelse bygger STL sin virksomhet på?
  • Hvordan tilrettelegges dialogen(e) i praksis?
  • I hvilken grad oppleves dialogen som et hensiktsmessig virkemiddel til å løse organisasjonens oppgaver?
  • I hvilken grad oppstår det i det dialogiske arbeidet problemer eller utfordringer som fremdeles er uløste, eller der dagens løsninger ennå ikke oppfattes som gode nok?
  • Hvordan kan disse utfordringene møtes?

 

For å få svar på spørsmålene var Svare til stede som observatør på flere rådsmøter, samt at han intervjuet flere av rådets representanter. Prosjektet så på hva som er en optimal dialogisk involvering i forhold til de oppgaver STL skal løse, samt dialogiske utfordringer knyttet til uilke forståelser av dialog.

 

Last ned STLs dialogplakat her: Dialogplakat