Tilskudd til lokale dialogtiltak – resterende midler

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) lyser ut resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai.

 

STL forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra Kulturdepartementet (KUD). Siden 2008 har Kulturdepartementet bevilget et årlig tilskudd med øremerkede midler til lokale dialogprosjekter, med sikte på å skape lokale dialogfora i de største byene i Norge. Bevilgningen i 2017 var på kr. 600 000,-. Av fordelte midler i 2017, er det kr. 50 000,- igjen i tilskuddsordningen.

 

STL lyser ut de resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai. Last ned:

retningslinjene for tilskudd til lokalt dialogarbeid

 her

 

og søknadsskjema

her.

 

Formålet med tilskuddet fra Kulturdepartementet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser.

 

UiO-festival: Konspirasjoner med guds hjelp?

Konspirasjoner med guds hjelp? STL tar opp spørsmålet under UiO-festivalen 2017. Har religiøse ledere overtatt politikken eller politikerne overtatt religionen? Når blir «alternative sannheter» sannheter, og når blir teologien konspirasjoner?

 

Konspirasjoner med guds hjelp?

Globaliserte kriser som flyktningstrømmer og IS-terror har gitt populistiske, høyreradikale bevegelser fra Europa til USA en anledning til å redefinere indre og ytre fiender og spre falsk informasjon. Vi får del i en global flyt av dystopiske konspirasjoner om:

  • liberale eliter som skjuler sannheten om «voldtektsflyktninger»
  • en nært forestående muslimsk maktovertagelse av Europa
  • syriske flyktninger, som er amerikanske jøders «biologiske våpen»

 

Slike oppfatninger har beveget seg fra den politiske ytterkanten til mainstream. Høyreradikale ledere presenterer seg selv som redningsmenn og -kvinner av nasjonen og det kristne, siviliserte Vesten – ofte med Guds hjelp.

 

Delta på STL arrangement under UiO-festivalen 2017:

Tid: 13. mai kl. 14:30-16:00 Se STLs arrangement på facebook her.

Sted: UiO, Domus Academica, auditorium 4

 

Programm

På programmet er bla. Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet og skal snakke om «Hvor langt vil de nå – dagens høyreekstreme og rasistisk politiske bevegelser?«. Se hele programmet her: UiO-Program-2017

Å leve med tro og livssyn i Norge – En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og asylsøkere

5. april 2017 lanserte STL rapporten: «Å leve med tro og livssyn i Norge – En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og asylsøkere» på Kompetanse Norge sin temakonferanse i samfunnskunnskap. Kurset var for tospråklige lærere som vil undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier».

Last ned guiden her: Å leve med tro og livssyn i Norge – en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere

Se flere ressuser knyttet til guiden her.

 

Introduksjon av Ingrid Rosendorf Joys:

Kjære statssekretær Bård Folke Fredriksen, kjære alle sammen, De seineste årene har det vært et fokus på flyktninger og asylsøkere i Norge. Vi vet at migrasjonskrisen ikke er her, men der ute, der folk flykter fra opprinnelseslandene sine til usikre framtider i fremmed land. Vi vet også at de fleste som bosetter seg i Norge ikke er flyktninger eller asylsøkere, men arbeidsinnvandrere eller innvandrere av annet slag. Det var likevel flyktninger og asylsøkere som opptok oss da vi satte i gang prosjektet med å lage en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere, rapporten «Å leve med tro og livssyn i Norge».

 

Jeg vil trekke fram to elementer som var avgjørende da vi satte i gang dette prosjektet. Det første handler om mottaket for flyktninger og asylsøkere. Da flyktningkrisen nådde landet vårt, var det mange som brettet opp ermene og gjorde sitt for at flyktningene og asylsøkerne skulle bli godt mottatt. Mange – profesjonelle og frivillige – gjorde en flott innsats. Selvsagt var det mange på dette feltet som var usikre på det som hadde med religiøs tro å gjøre. Det førte til flere uheldige situasjoner: Kors ble tildekket i kristne lokaler som ad hoc var omgjort til mottak. Flyktningene hadde ikke bedt om det, det var ikke noe offentlig pålegg, men det var rett og slett noen som trodde at korset skulle representere et kjempeproblem i den gitte og ad hoce situasjonen som hadde oppstått. Diskusjonene gikk hardt for seg i sosiale medier, der flyktningene ofte ble pekt på som svarteper.

Et annet problem var matservering. Hva serverer man egentlig folk på flukt? Er de kristne, muslimer, eller ateister?  Noen mottak opplevde at enkeltgrupper så på mottakene som ny misjonsmark, og banket på med det glade budskap. Enden på den visen var at enkelte mottak ikke engang ville opplyse om hvor det eventuelt var mulig å gå til kirke eller fredagsbønn, i redsel for å trakke feil. I det hele tatt: det hersket – og vi antar hersker – en del usikkerhet på religionsfeltet.

 

Den andre begrunnelsen for prosjektet finner vi hos innvandrerne selv. Noen ganger kommer religiøs og kulturell praksis i konflikt med norske fellesskapsverdier og lover, for eksempel på likestillingsfeltet. Det er i alle fall praksiser i vårt land som kan skape usikkerhet og misforståelser. Vi opplevde at dette feltet burde det snakkes mer om. Hva betyr det å tilhøre en minoritetsreligion? Og hva betyr det for dem eller for landet at Norge inntil ganske nylig har hatt en statskirke?

 

Hensikten med rapporten har vært å si noe om det norske samfunnet på tros- og livssynsfeltet. Hvordan er det egentlig å komme til Norge, et presumtivt livssynsåpent samfunn med en sekulær stat. Jo, helt kort: du kan tro på det du vil, du kan endre tro, du kan slutte å tro. Det er en forskjell på juss og moral. En hel rekke ting kan være moralsk problematiske, men ikke forbudt.

 

Rapporten – eller heftet– er ment for lærere og informasjonskonsulenter, ja alle som driver med kunnskapsoverføring til flyktninger og asylsøkere. Og det tok litt tid før vi skjønte at det var nettopp dere som var målgruppen og nettopp dette som var rammen. Vi snakket med Imdi, med Udi, med vox/Kompetanse Norge, med Imdi, med Udi osv. Alle var positive, men det var vanskelig å få skrudd det ordentlig til før Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge kom på banen og hjalp oss på plass. Tusen takk til ham for det! Heftet er utarbeidet av Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL) som dekker bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge. Og det er en grunn til at nettopp STL skulle lage denne rapporten.

STL er representativ for tro og livssyn i Norge i og med at vi rommer alle de viktigste organisasjonene eller samfunnene fra Den norske kirke, Den katolske kirke, muslimene, jødene, buddhistene, sikhene, hinduene, og humanetikerne mfl. STL har eksistert i over 20 år, og har vært opptatt av disse temaene lenge før religion ble hot and heavy i norsk samfunnsdebatt. Ja, faktisk var det spennet mellom majoritet og minoritet som la grunnen for opprettselen av STL. Vi samler minoritet og majoritet og vi samler trossamfunnene som har vært her i århundrer og dem som i norske sammenheng er relativt nye.

 

Selve teksten er utarbeidet av religionshistoriker Ingrid Vik, og jeg vil rette en stor takk til henne for arbeidet. Hun hadde dessverre ikke anledning til å være med i dag, men er svært glad for at heftet nå blir tatt i bruk.

 

Rapporten har blitt til ved at Vik og hennes medarbeider Sosan Mollestad reiste rundt på mottak og snakket med dem som var der. Hva lurte de på? Hva var de opptatt av? Den informasjonen sammen med erfaringene fra de ulike tros- og livssynssamfunnene i STL, har blitt nyttig bakgrunn når de mer menneskerettslige sidene ved tro og levd liv skal drøftes. Heftet inneholde også noen konkrete råd knyttet til religion på jobben, skole og barnehager, og den enkeltes møte med det offentlige tjenesteapparatet.

 

Vi håper og tror at dette heftet vil være nyttig for dere som er her i dag. Vi tror jo også at det vil være nyttig for flere. Kunnskap om dette feltet er etterspurt og høyst nødvendig når vi skal få til å leve sammen i vårt mangfoldige samfunn. I vår søken etter å bygge et uenighetsfellesskap i samfunnet trenger vi å snakke om det som forener, men også det som utfordrer og kanskje til og med provoserer. Den samtalen gjør vi best når kunnskapen, og ikke følelsene og fordommene, er basisen. Vi i STL tror at denne rapporten vil kunne være en slik kunnskapsbasis, både for dere som driver med kunnskapsoverføring til flyktninger og asylsøkere, men også mange andre. Folk i kommunene, i skolene, i helsevesenet og i det enkelte tros- og livssynssamfunnet.

 

Før jeg overrekker rapporten til Kulturdepartementet og statssekretær Bård Folke Fredriksen, har jeg lyst å berømme Kulturdepartementet for at de finansierte dette prosjektet. Dere kunne sagt: «nei». «Dette får innvandrings- og integreringsministeriet ta seg av». «Dette hører inn under justis», men i stedet sa dere: «ja». «Dette er nyttig». «Vi må alle ta i et tak om vi skal få til å lage mangfoldssamfunnet, der vi snakker sammen, og ikke om hverandre, der vi bygger dialogen på kunnskap og der vi både snakker om de gode mulighetene vi står felles om, men også berører de utfordringene som finnes». Stilig gjort av Kulturdepartementet, synes vi. Og da er det en stor ære og en enda større glede å få overrekke denne rapporten til deg, statssekretær Bård Folke Fredriksen.

 

Les mer om lanseringen på Kompetanse Norge sin hjemmeside.

 

Frokostseminar 2016-2017

Målet for STLs frokostseminarer i 2016-2017 var å invitere til åpne møter på steder der «folk i gaten» og særlig unge voksne kunne få informasjon, og komme med innspill til den debatten om ny lov og Stortingsmeldingen om tros- og livssynssamfunn. Tema for frokostseminarene var skille stat og kirke, religiøse symboler i det offentlige rom, likestilling, samt skolens- og utdanningsinstitusjonenes rolle fremover. Det var også et viktig mål å ta debatten i distriktene hos de lokale dialoggruppene STL samarbeider med.

 

Frokostseminarenes temarekke

Seminar 1: Er det greit at tros- og livssynssamfunnene diskriminerer i religionsfrihetens navn?

24. november 2016 avholdt i Oslo, Eldorado kino: www.facebook.com/events/315306268851387/ 

• Bør staten kunne pålegge tros- og livssynssamfunn å likebehandle kvinner og menn?

• Hvilke virkemidler er det greit å bruke for å fremme likestilling i tros- og livssynssamfunn?

• Har staten rett til å blande seg inn i undertrykkende familieforhold begrunnet i tros- og livssynspraksis?

 

 

24. mars 2017 avholdt med samme tema og fokus på kvinnenes rolle, Kristiansand, Hotell Norge: www.facebook.com/events/387826371582895/

 

Seminar 2: Religion i offentligheten

6. desember 2016 avholdt i Oslo med fokus på utdanning og skole, Eldorado kino: www.facebook.com/events/1197555140325809/

 

8. desember 2016 avholdt med samme tema og fokus på religiøse symboler, Tromsø, Universitetet

 

30. januar 2017 avholdt med de samme temaer i Trondheim, Litteraturhuset: www.facebook.com/events/384255471929310/

• Er staten og kirken nå skilt, og trossamfunnene likestilt? Hvilken finansieringsorden likestiller?

• Ny politikk på tros- og livssynsfeltet, hva betyr en aktivt støttende religionspolitikk?

• Symboler i det offentlige rom – kirkeklokker og minareter, turban, hijab og kors – hva må vi akseptere, og hva er uakseptabelt?

• Hva er religionens plass i skolen?: Bønnerom og besøk til kirka? Å lære om vår kristne og humanistiske arv?

 

 

Seminar 3. Religion og samfunn, om den nye loven – lykkes den med likebehandling?

26. oktober 2017 avholdt i Oslo med fokus på menneskerettigheter, Eldorado kino: www.facebook.com/events/115363999224896/

Regjeringen har presentert utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Den nye lovens intensjon er å øke likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene. Lykkes den?

 

8. november 2017 avholdt STL egen kollokvie om den nye loven åpent for alle medlemsorganisasjonene og deres medlemmer, inkludert fra lokale grupper. Fire byer sendte representanter til seminaret og total 30 nøkkelpersoner deltok.

Ny administrasjonskonsulent i STL

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har ansatt Irene Incerti-Théry som administrasjonskonsulent fra 1. desember 2016. Hun overtar plassen til tidligere dialog- og informasjonskonsulent Anniken Fleisje.

 

Ny administrasjonskonsulent

Incerti-Théry har mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø og skrev masteroppgave om dialog som verktøy for fredsbygging. Hun har jobbet som administrasjonssekretær i UngDialog og vært aktiv i oppbyggingen av organisasjonen.

 

Som administrasjonskonsulent i STL vil Incerti-Théry jobbe med kommunikasjon, oppfølging av lokale dialoggrupper og administrative oppgaver. «Jeg er kjempeglad for å jobbe i STL og gleder meg til å begynne med dette spennende arbeidet» sier Incerti-Théry, som kan nås på irene@trooglivssyn.no.