Finansiering av tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ønsker en aktivt understøttende tros- og livssynspolitikk basert på likebehandling. Dette inkluderer også finansiering av tros- og livssynssamfunn. STL stiller seg skeptisk til Fremskrittspartiet (FrP) sitt forslag om å kutte støtten til tros- og livssynssamfunn.

 

«Jeg mener at FrPs forslag er i strid med grunnloven, som knesetter både prinsippet om likebehandling og om finansiering av tros- og livssynssamfunn» sier STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

 

FrPs forslag innebærer å fortsatt støtte kirkebygg, men det er uklart om dette gjelder alle kirkebygg eller bare de særlig verneverdige.

«Å velge å finansiere bare kirkebyggene vil være et grovt eksempel på diskriminering av de andre tros- og livssynssamfunnene» sier Joys.

 

Hør debatten om tilskuddsordninger til trossamfunn mellom STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og FrPs finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi på Arendalsuka, på NRK radio Her og nå.

 

Ledig stilling i STL: Utvikling av undervisningsopplegg om religionsfrihet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) søker etter en person som kan utvikle pedagogiske verktøy til kurs og workshop basert på et allerede utarbeidet hefte om «Å leve med tro og livssyn i Norge.»

 

Målgruppen for kursene er dialoggrupper, menigheter, paraplyorganisasjoner for medlemssamfunn og enkeltmedlemmer i STLs medlemssamfunn rundt i landet. Oppsøkende kursvirksomhet hos de lokale dialoggruppene (7stk) og tros- og livssynssamfunn lokalt inngår også i stillingen.

 

STL utarbeidet i 2016 en informasjonsguide rettet mot informasjonsformidlere i flyktningmottak, kommuner og frivillige organisasjoner om «Å leve med tro og livssyn i Norge».

 

Guiden ble finansiert av Kulturdepartementet og brukes i introduksjonsprogrammet i regi av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. Det er dette heftet som skal brukes som utgangspunkt for kursene og workshopene.

 

Det er en heltidstilling som varer frem til nyttår. Prosjektet kan bli videreført hvis vi får sikret videre finansiering.

 

Vi ønsker oss en person som:

 • er selvgående og har pågangsmot;
 • har interkulturell forståelse;
 • har kompetanse på å utvikle undervisningsopplegg;
 • liker å undervise/snakke med ulike mennesker;
 • kan administrere prosjektet;
 • har høyere utdanning.

 

Vi tilbyr:

 • et hyggelig arbeidsmiljø i Oslo sentrum;
 • arbeidsoppgaver innen svært aktuelle samfunnsområder;
 • høyt tempo;
 • fleksibel arbeidstid;
 • lønn etter avtale.

 

Vi oppfordrer særlig mennesker med minoritetsbakgrunn å søke stillingen.

 

Søknadsfrist 8. september 2017. Søknad med CV sendes til stl@trooglivssyn.no. Oppstart så snart som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til Ingrid R. Joys (mob:40215132), generalsekretær i STL.

 

Samarbeidsrådet består av 14 medlemssamfunn og har som formål er å arbeide for politisk likebehandling, og fremme kunnskap og respekt gjennom dialog i og mellom de ulike samfunnene og med storsamfunnet. STL har et sekretariat med tre faste ansatte i Rådhusgt 1-3.

 

3,6 millioner kroner til tro- og livssynsdialog

STL har fått delfinansiering fra Kulturdepartementet til ett av årets viktigste prosjekter: «Å leve med tro og livssyn i Norge». Mens Norges nye tros- og livssynspolitikk er i støpeskjeen, setter prosjektet nettopp politikk, rettigheter, ansvar og medborgerskap på agendaen!

STL gratulerer alle som har fått støtte til egne prosjekter, slik som STL Bergen, STL Trondheim, Forum for Tro og Livssyn Kristiansand og Dialogpilotene

 

 

 

 

Halvårlignyhetsbrev vår 2017

STL har hatt et spennende halvår. Vi har fått ny styreleder, gitt ut flere nye publikasjoner og er godt i gang med våre arrangementer.

STL er også i år tilstede under Arendalsuka, denne gangen med arrangementet Gud bedre, for en lov§ den 15. august. Norges nye tros- og livssynslov skal på høring. En 500-år lang tradisjon er brutt, det berører oss alle. Hvilken rammer legges for framtidige generasjoner? Sett av datoen og bli med oss under Arendalsuka.

I 2017 blir vårt årlige Gjestebud arrangert 9. oktober. Verdens fremste forskere på forholdet stat og religion, professor Jonathan Fox kommer. Sett av datoen og les mer om Gjestebudet her.

 

Ny rådsleder

Britt Strandlie Thoresen ble valgt som styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for perioden 2017-2019, på ekstraordinært årsmøte 18. april. Thoresen er fra Bahá’í-samfunnet i Norge og har vært en ildsjel i STL siden rådets etableringen for 20 år siden. Ingrid Rosendorf Joys, som har vært arbeidende styreleder i jubileumsåret har overtatt Anne Senders stilling som sekretariatsleder, mens Sender har fått fast ansettelse som spesialrådgiver.

Årlige møte med Kulturministeren

STLs årlige møte med Kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. Kulturdepartementet arbeider med utviklingen av en helhetlig politikk på tros- og livssynfeltet. Finansiering av tros- og livssynssamfunn vil være et hovedtema i den nye lovgivingen. Departementet oppfordret tros- og livssynsamfunnene til å komme med innspill på loven når den kommer på høring. Høringssvarene fra de enkelte samfunnene og STL vil være svært viktige og velkomne. Les mer om møtet her.

 

STLs publikasjoner

Å leve med tro og livssyn i Norge

5. april 2017 lanserte STL rapporten: «Å leve med tro og livssyn i Norge – En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og asylsøkere» på Kompetanse Norge sin temakonferanse i samfunnskunnskap. Kurset var for tospråklige lærere som vil undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier». Rapporten kan brukes av tros- og livssynssamfunn, institusjoner og lokale dialogtiltak. Kontakt oss hvis du vil bruke rapporten. Les mer og last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/flyktningguide

 

Å insistere på likebehandling

Rapporten «Å insistere på likebehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år (1996-2016)» er skrevet av Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), i anledning Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) 20års-jubileum. «De spor STL har satt, er overordnet sett en form for insistering på at vi ikke bare er et samfunn bestående av mangfold, men at politikken på bestemte områder må ta vare på mangfoldet i form av likebehandling. (…) STL har bidratt til at likebehandling har blitt et tungtveiende politisk prinsipp.». Last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/stl20aar

 

Flerreligiøs høytidskalender 2017

STL har på nytt laget en flerreligiøs høytidskalender. Kalenderen for 2017 viser noen av de viktigste høytidsdagene for 10 trossamfunn i Norge. Å markere høytidsdager er en viktig del av å følge en religion. For at arbeidsgivere og institusjoner best mulig kan ta hensyn til ulike personer, har STL utarbeidet en høytidskalender for det flerreligiøse Norge. Last ned høytidskalenderen her: www.trooglivssyn.no/kalender

 

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge»

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge» er et notat fra Chaplaincy-konferansen arrangert i 2016 med tema religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Les mer og last ned notatet her: www.trooglivssyn.no/chaplaincynotat

 

Årsrapport 2016

Året 2016 ble et særdeles aktivt år for STL. Vi fylte 20 år i 2016, og planla et omfattende program for jubileet. STL har arrangert gode aktiviteter gjennom hele året, og har satt fokus på viktige tros- og livssynstema. Vi har fått profilert oss på en positiv måte både i media og i samarbeid med offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere. Last ned årsrapporten her: STL årsrapport 2016

 

Arrangement under UiO-festivalen

Den 13. mai arrangerte STL seminaret «Konspirasjoner med guds hjelp?» under UiO-festivalen 2017. Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen åpnet arrangementet. STLs sekretariatsleder Ingrid Rosendorf Joys sa: «Nei, det er ikke slik at vi tar opp disse temaene fordi det i våre tros- og livssynssammenhenger er så proppfullt av konspirasjonsteorier om dette og hint. (…) Det er rett å slett fordi vi innser at vi ikke er beskyttet mot konspirasjonsteorier, som andre sektorer heller ikke er.» Les innlegget og mer om innlederne og panelet med representanter fra tros- og livssynssamfunn her.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har deltatt med arrangement under UiO-festivalen i 2017.

STLs årlige møte med kulturministeren 2017

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sitt årlige møte med kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. Kulturdepartementet arbeider med utviklingen av en helhetlig politikk på tros- og livssynfeltet. Finansiering av tros- og livssynssamfunn vil være et hovedtema i den nye lovgivingen. Departementet oppfordret tros- og livssynsamfunnene til å komme med innspill på loven når den kommer på høring. Høringssvarene fra de enkelte samfunnene og STL vil være svært viktige og velkomne.

 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet møtet med å bekrefte at STL har vært viktig for dialogen på tvers i 20 år. STL er et synlig bevis på at dialogen mellom religioner og livssyn i Norge er mulig, det er en krevende øvelse som STL har lykkes godt i. Kulturministeren anerkjente STL som et råd som ivaretar både felles og særegne interesser, med rom for uenighet og konstruktiv kritikk. Kulturministeren satte fokus på STLs sitt viktige arbeid i 2016 og 2017, hvor STL gjennom mange arrangementer har belyst tros- og livssynpolitiske tema.

 

STL som aktør

STLs styrelder Britt Standlie Thoresen takket Kulturministeren for møtet. STLs sekretariatsleder Ingrid Rosendorf Joys takket videre Kulturdepartementet for at STL, med 21 år lang erfaring i arbeid med gode fellesskapsløsninger og særinteresser, har blitt rådført og fortsatt blir inkludert i departementets videre arbeidet med ny lov og stortingsmelding på tros- og livssynsfeltet. Den nye loven og stortingsmeldingen vil si noe om hvilket samfunn vi ønsker å være, sa Joys, og oppfordret til at loven må bli inkluderende, ikke ekskluderende. STL har bidratt til at likebehandling har gått fra å være et politisk krav til å ha blitt et premiss for tros- og livssynsarbeidet. Det er videre behov for å tydeliggjøre forventninger og ansvar, og STL tar opp spillereglene og bring nyanser inn i arbeidet.

 

Gravplassforvaltning og livssynsnøytrale seremonirom

To av STLs medlemssamfunn, Gurdwara Sri Nanak Dev Ji, Sikh-samfunnet, og Human-Etisk Forbund (HEF), orienterte om tros- og livssynspolitiske saker på møtet med Kulturministeren.

Human-Etisk Forbund informerte om arbeidet for en livssynsnøytral gravferdslov med et tydelig kommunalt ansvar. Det er nå de kirkelige fellesrådene som har det formelle og det praktiske ansvaret for alle gravlunder, med unntak av noen få kommuner. Et skille av gravferdsforvaltningen fra Den norske kirke, vil også gjøre det lettere å beregne statstilskudd, da det nå må beregnes hvilket tilskudd som går til egne kirkelige formål og hvilke som er formål for det store fellesskapet.

Videre arbeides det for livssynsnøytrale seremonirom. Det er problematisk at det kun er egnede seremonirom for en del av befolkningen, understreket HEF. HEF oppfordrer videre til at Opplysningsvesenets Fond (OVF) kan brukes av alle tros- og livssynssamfunn, og ikke kun Den norske kirke. Kulturdepartementet informerte om at det kommer en egen Stortingsmelding om OVF.

 

Passfoto

Sikh-samfunnet arbeider for at Norge skal være verdens beste land å være annerledes i, uavhengig av religion, etnisitet, kjønn og legning. På møtet presenterte sikh-samfunnet en sak som har opptatt deres medlemmer. Norge er ett av få land i verden som krever at ørene vises på passfoto. Dette er en utfordringer for sikher som bærer turban og har skjegg. Sikh-samfunnet refererte til løsningen i mange land der det brukes biometriske kontroller som ikke krever synlige ører ved passfoto. Kulturdepartementet svarte at det vil komme en ny høring om forskrifter for passfoto.

STL årlige møte med Kulturministeren 2017

STLs arrangement under UiO-festivalen 2017

Den 13. mai arrangerte STL seminaret «Konspirasjoner med guds hjelp?» under UiO-festivalen 2017. Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen åpnet arrangementet. Innleder under arrangementet var:

 • Asbjørn Dyrendal, professor ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap på NTNU
 • Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet
 • Cathrine Moe Torleifsson, postdoktor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

 

I panelet satt representanter fra tros- og livssynssamfunn:

 • Basim Goshlan, dataingeniør og styreleder i Det Islamske Forbund, Rabita moskeen i Oslo
 • Maria Bjørdal, utdannet prest, tidligere lærer på MF om kultur og tro, nå ungdomsleder og lederutvikler i Frikirkens menighet Storsalen i Oslo
 • Arnfinn Pettersen, seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund
 • Bjørn Are Davidsen, selvkritisk medlem av Den norske kirke, sivilingeniør, forfatter av blant annet Da Vinci dekodet

Les mer

Tilskudd til lokale dialogtiltak – resterende midler

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) lyser ut resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai.

 

STL forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra Kulturdepartementet (KUD). Siden 2008 har Kulturdepartementet bevilget et årlig tilskudd med øremerkede midler til lokale dialogprosjekter, med sikte på å skape lokale dialogfora i de største byene i Norge. Bevilgningen i 2017 var på kr. 600 000,-. Av fordelte midler i 2017, er det kr. 50 000,- igjen i tilskuddsordningen.

 

STL lyser ut de resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai. Last ned:

retningslinjene for tilskudd til lokalt dialogarbeid

 her

 

og søknadsskjema

her.

 

Formålet med tilskuddet fra Kulturdepartementet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser.

 

UiO-festival: Konspirasjoner med guds hjelp?

Konspirasjoner med guds hjelp? STL tar opp spørsmålet under UiO-festivalen 2017. Har religiøse ledere overtatt politikken eller politikerne overtatt religionen? Når blir «alternative sannheter» sannheter, og når blir teologien konspirasjoner?

 

Konspirasjoner med guds hjelp?

Globaliserte kriser som flyktningstrømmer og IS-terror har gitt populistiske, høyreradikale bevegelser fra Europa til USA en anledning til å redefinere indre og ytre fiender og spre falsk informasjon. Vi får del i en global flyt av dystopiske konspirasjoner om:

 • liberale eliter som skjuler sannheten om «voldtektsflyktninger»
 • en nært forestående muslimsk maktovertagelse av Europa
 • syriske flyktninger, som er amerikanske jøders «biologiske våpen»

 

Slike oppfatninger har beveget seg fra den politiske ytterkanten til mainstream. Høyreradikale ledere presenterer seg selv som redningsmenn og -kvinner av nasjonen og det kristne, siviliserte Vesten – ofte med Guds hjelp.

 

Delta på STL arrangement under UiO-festivalen 2017:

Tid: 13. mai kl. 14:30-16:00 Se STLs arrangement på facebook her.

Sted: UiO, Domus Academica, auditorium 4

 

Programm

På programmet er bla. Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet og skal snakke om «Hvor langt vil de nå – dagens høyreekstreme og rasistisk politiske bevegelser?«. Se hele programmet her: UiO-Program-2017

Å leve med tro og livssyn i Norge – En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og asylsøkere

5. april 2017 lanserte STL rapporten: «Å leve med tro og livssyn i Norge – En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og asylsøkere» på Kompetanse Norge sin temakonferanse i samfunnskunnskap. Kurset var for tospråklige lærere som vil undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier».

Last ned guiden her: Å leve med tro og livssyn i Norge – en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere

Se flere ressuser knyttet til guiden her.

 

Introduksjon av Ingrid Rosendorf Joys:

Kjære statssekretær Bård Folke Fredriksen, kjære alle sammen, De seineste årene har det vært et fokus på flyktninger og asylsøkere i Norge. Vi vet at migrasjonskrisen ikke er her, men der ute, der folk flykter fra opprinnelseslandene sine til usikre framtider i fremmed land. Vi vet også at de fleste som bosetter seg i Norge ikke er flyktninger eller asylsøkere, men arbeidsinnvandrere eller innvandrere av annet slag. Det var likevel flyktninger og asylsøkere som opptok oss da vi satte i gang prosjektet med å lage en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere, rapporten «Å leve med tro og livssyn i Norge».

 

Jeg vil trekke fram to elementer som var avgjørende da vi satte i gang dette prosjektet. Det første handler om mottaket for flyktninger og asylsøkere. Da flyktningkrisen nådde landet vårt, var det mange som brettet opp ermene og gjorde sitt for at flyktningene og asylsøkerne skulle bli godt mottatt. Mange – profesjonelle og frivillige – gjorde en flott innsats. Selvsagt var det mange på dette feltet som var usikre på det som hadde med religiøs tro å gjøre. Det førte til flere uheldige situasjoner: Kors ble tildekket i kristne lokaler som ad hoc var omgjort til mottak. Flyktningene hadde ikke bedt om det, det var ikke noe offentlig pålegg, men det var rett og slett noen som trodde at korset skulle representere et kjempeproblem i den gitte og ad hoce situasjonen som hadde oppstått. Diskusjonene gikk hardt for seg i sosiale medier, der flyktningene ofte ble pekt på som svarteper.

Et annet problem var matservering. Hva serverer man egentlig folk på flukt? Er de kristne, muslimer, eller ateister?  Noen mottak opplevde at enkeltgrupper så på mottakene som ny misjonsmark, og banket på med det glade budskap. Enden på den visen var at enkelte mottak ikke engang ville opplyse om hvor det eventuelt var mulig å gå til kirke eller fredagsbønn, i redsel for å trakke feil. I det hele tatt: det hersket – og vi antar hersker – en del usikkerhet på religionsfeltet.

 

Den andre begrunnelsen for prosjektet finner vi hos innvandrerne selv. Noen ganger kommer religiøs og kulturell praksis i konflikt med norske fellesskapsverdier og lover, for eksempel på likestillingsfeltet. Det er i alle fall praksiser i vårt land som kan skape usikkerhet og misforståelser. Vi opplevde at dette feltet burde det snakkes mer om. Hva betyr det å tilhøre en minoritetsreligion? Og hva betyr det for dem eller for landet at Norge inntil ganske nylig har hatt en statskirke?

 

Hensikten med rapporten har vært å si noe om det norske samfunnet på tros- og livssynsfeltet. Hvordan er det egentlig å komme til Norge, et presumtivt livssynsåpent samfunn med en sekulær stat. Jo, helt kort: du kan tro på det du vil, du kan endre tro, du kan slutte å tro. Det er en forskjell på juss og moral. En hel rekke ting kan være moralsk problematiske, men ikke forbudt.

 

Rapporten – eller heftet– er ment for lærere og informasjonskonsulenter, ja alle som driver med kunnskapsoverføring til flyktninger og asylsøkere. Og det tok litt tid før vi skjønte at det var nettopp dere som var målgruppen og nettopp dette som var rammen. Vi snakket med Imdi, med Udi, med vox/Kompetanse Norge, med Imdi, med Udi osv. Alle var positive, men det var vanskelig å få skrudd det ordentlig til før Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge kom på banen og hjalp oss på plass. Tusen takk til ham for det! Heftet er utarbeidet av Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL) som dekker bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge. Og det er en grunn til at nettopp STL skulle lage denne rapporten.

STL er representativ for tro og livssyn i Norge i og med at vi rommer alle de viktigste organisasjonene eller samfunnene fra Den norske kirke, Den katolske kirke, muslimene, jødene, buddhistene, sikhene, hinduene, og humanetikerne mfl. STL har eksistert i over 20 år, og har vært opptatt av disse temaene lenge før religion ble hot and heavy i norsk samfunnsdebatt. Ja, faktisk var det spennet mellom majoritet og minoritet som la grunnen for opprettselen av STL. Vi samler minoritet og majoritet og vi samler trossamfunnene som har vært her i århundrer og dem som i norske sammenheng er relativt nye.

 

Selve teksten er utarbeidet av religionshistoriker Ingrid Vik, og jeg vil rette en stor takk til henne for arbeidet. Hun hadde dessverre ikke anledning til å være med i dag, men er svært glad for at heftet nå blir tatt i bruk.

 

Rapporten har blitt til ved at Vik og hennes medarbeider Sosan Mollestad reiste rundt på mottak og snakket med dem som var der. Hva lurte de på? Hva var de opptatt av? Den informasjonen sammen med erfaringene fra de ulike tros- og livssynssamfunnene i STL, har blitt nyttig bakgrunn når de mer menneskerettslige sidene ved tro og levd liv skal drøftes. Heftet inneholde også noen konkrete råd knyttet til religion på jobben, skole og barnehager, og den enkeltes møte med det offentlige tjenesteapparatet.

 

Vi håper og tror at dette heftet vil være nyttig for dere som er her i dag. Vi tror jo også at det vil være nyttig for flere. Kunnskap om dette feltet er etterspurt og høyst nødvendig når vi skal få til å leve sammen i vårt mangfoldige samfunn. I vår søken etter å bygge et uenighetsfellesskap i samfunnet trenger vi å snakke om det som forener, men også det som utfordrer og kanskje til og med provoserer. Den samtalen gjør vi best når kunnskapen, og ikke følelsene og fordommene, er basisen. Vi i STL tror at denne rapporten vil kunne være en slik kunnskapsbasis, både for dere som driver med kunnskapsoverføring til flyktninger og asylsøkere, men også mange andre. Folk i kommunene, i skolene, i helsevesenet og i det enkelte tros- og livssynssamfunnet.

 

Før jeg overrekker rapporten til Kulturdepartementet og statssekretær Bård Folke Fredriksen, har jeg lyst å berømme Kulturdepartementet for at de finansierte dette prosjektet. Dere kunne sagt: «nei». «Dette får innvandrings- og integreringsministeriet ta seg av». «Dette hører inn under justis», men i stedet sa dere: «ja». «Dette er nyttig». «Vi må alle ta i et tak om vi skal få til å lage mangfoldssamfunnet, der vi snakker sammen, og ikke om hverandre, der vi bygger dialogen på kunnskap og der vi både snakker om de gode mulighetene vi står felles om, men også berører de utfordringene som finnes». Stilig gjort av Kulturdepartementet, synes vi. Og da er det en stor ære og en enda større glede å få overrekke denne rapporten til deg, statssekretær Bård Folke Fredriksen.

 

Les mer om lanseringen på Kompetanse Norge sin hjemmeside.

 

Frokostseminar 2016-2017

Målet for STLs frokostseminarer i 2016-2017 var å invitere til åpne møter på steder der «folk i gaten» og særlig unge voksne kunne få informasjon, og komme med innspill til den debatten om ny lov og Stortingsmeldingen om tros- og livssynssamfunn. Tema for frokostseminarene var skille stat og kirke, religiøse symboler i det offentlige rom, likestilling, samt skolens- og utdanningsinstitusjonenes rolle fremover. Det var også et viktig mål å ta debatten i distriktene hos de lokale dialoggruppene STL samarbeider med.

 

Frokostseminarenes temarekke

Seminar 1: Er det greit at tros- og livssynssamfunnene diskriminerer i religionsfrihetens navn?

24. november 2016 avholdt i Oslo, Eldorado kino: www.facebook.com/events/315306268851387/ 

• Bør staten kunne pålegge tros- og livssynssamfunn å likebehandle kvinner og menn?

• Hvilke virkemidler er det greit å bruke for å fremme likestilling i tros- og livssynssamfunn?

• Har staten rett til å blande seg inn i undertrykkende familieforhold begrunnet i tros- og livssynspraksis?

 

 

24. mars 2017 avholdt med samme tema og fokus på kvinnenes rolle, Kristiansand, Hotell Norge: www.facebook.com/events/387826371582895/

 

Seminar 2: Religion i offentligheten

6. desember 2016 avholdt i Oslo med fokus på utdanning og skole, Eldorado kino: www.facebook.com/events/1197555140325809/

 

8. desember 2016 avholdt med samme tema og fokus på religiøse symboler, Tromsø, Universitetet

 

30. januar 2017 avholdt med de samme temaer i Trondheim, Litteraturhuset: www.facebook.com/events/384255471929310/

• Er staten og kirken nå skilt, og trossamfunnene likestilt? Hvilken finansieringsorden likestiller?

• Ny politikk på tros- og livssynsfeltet, hva betyr en aktivt støttende religionspolitikk?

• Symboler i det offentlige rom – kirkeklokker og minareter, turban, hijab og kors – hva må vi akseptere, og hva er uakseptabelt?

• Hva er religionens plass i skolen?: Bønnerom og besøk til kirka? Å lære om vår kristne og humanistiske arv?

 

 

Seminar 3. Religion og samfunn, om den nye loven – lykkes den med likebehandling?

26. oktober 2017 avholdt i Oslo med fokus på menneskerettigheter, Eldorado kino: www.facebook.com/events/115363999224896/

Regjeringen har presentert utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Den nye lovens intensjon er å øke likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene. Lykkes den?

 

8. november 2017 avholdt STL egen kollokvie om den nye loven åpent for alle medlemsorganisasjonene og deres medlemmer, inkludert fra lokale grupper. Fire byer sendte representanter til seminaret og total 30 nøkkelpersoner deltok.