IRN melder seg ut av STL

Islamsk Råd Norge (IRN) meddelte i går at de melder seg ut av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). STL tar utmeldelsen til etterretning.

 

Pressemelding STL

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunnssamfunn i Norge (STL) tar til etterretning at Islamsk Råd Norge (IRN) ikke lenger vil være medlem av STL-felleskapet og den nasjonale dialogen. STL er opptatt av at muslimske miljøer er godt representert i STL, som samler bredden av tros- og livssynssamfunn til dialog og arbeid for likebehandling i Norge. STL er glade for at vi ved årsmøtet i februar 2018 har fått to nye organisasjoner med i felleskapet: Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN) og Ahmadiyyaene.

 

Det har lenge vært offentlig kjent at IRN har hatt interne problemer og en konflikt med STL. IRN har hatt pause fra STLs råd i 6 måneder fra oktober 2017. STL kontaktet IRN i mars og april 2018 for å inkludere dem i rådets arbeid etter pausen. IRNs respons har vært å trekke sitt medlemskap i STL.

 

STL understreker at det er styret og rådet i STL som har håndtert denne prosessen etter gjeldende retningslinjer. STL takker for samarbeidet med IRN gjennom mange år, og ønsker IRN lykke til.

 

For mer informasjon, kontakt STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys på 40215232 eller STLs rådsleder Britt Strandlie Thoresen på 95214173.

Uttalelse i forbindelse med opptak av nye medlemmer med observatørstatus i STL

To nye organisasjoner er blitt med i STL fra årsmøte 27. februar 2018: Muslimsk Dialognettverk Norge og Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon som arbeider for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge.

 

«Tros- og livssynsdialogen i Norge styrkes ved at vi har fått to nye organisasjoner med som medlemmer med observatørstatus», sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.

 

Muslimsk Dialognettverk Norge

Muslimsk Dialognettverk ble dannet etter at fem moskeer meldte seg ut av Islamsk Råd Norge (IRN) høsten 2017. Organisasjonen har rundt 20.000 medlemmer. «Vi er glade for at Muslimsk Dialognettverk er blitt med i STL. Det er avgjørende for dialogarbeidet mellom ulike tros- og livssynssamfunn at muslimer i Norge er representert og viser vilje til å fremme dialogen», sier Joys.

 

Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge

Også Ahmadiyya i Norge er nå med i STL. Ahmadiyya har rundt 2000 medlemmer i Norge og ble etablert i 1957. Ahmadiyya definerer seg som en reformbevegelse innenfor islam. Muslimsk Dialognettverk har gjort det klart at de er villige til å samarbeide med alle. STL vurderer ikke teologisk grunnlag som kriterium for medlemskap i organisasjonen. «At også Ahmadiyya nå er tatt opp i STL reflekterer bedre mangfoldet blant muslimer i Norge. STL har også flere kristne organisasjoner som medlemmer som ikke deler det samme teologiske grunnsynet. STL er en organisasjon for mangfold og ulikhet», sier Ingrid Rosendorf Joys.

 

 

To andre organisasjoner har fått avslag på søknadene sine om medlemskap i STL: Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Sjamanistisk Forbund.

 

Viktige kriterier som ligger til grunn for vurdering av medlemskap i STL er tilstedeværelse over lang tid i hele Norge, medlemstall, nasjonal- og internasjonal betydning og etablert trosgrunnlag.

 

For mer informasjon kontakt generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys, telefon 402 15 132, e-post: ingrid.rosendorf.joys@trooglivssyn.no

STLs årlige møte med kulturministeren 2018

STLs råd møter kulturministeren årlig for å fremme sine saker og drøfte ulike problemstillinger med ministeren og departementet. 15. februar 2018 hadde STL sitt årlige møte med kulturminister Trine Skei Grande.

 

STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys sa blant annet: «Vi samler tros- og livssynsamfunnene rundt bordet for nettopp å finne fellesinteressene og de rimelige særinteressene. Det gjør at vi demokratisk oppdrar hverandre. Vi utfordrer og ansvarliggjør hverandre med innestemme

 

Les hele Joys sin innledning her:

 

Innledning på STLs årlige møtet med kulturministeren

Av: Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tro og livssyn er tema som blir stadig viktigere i samfunnet, på godt og vondt. Vi ser de problematiske sidene ved religion og vi ser de positive sidene. Vi må styrke det positive, det åpne, dialogiske, det moderate.

 

STL samler bredden av tros- og livssynsorganisasjoner i Norge. Vi er et sekulært prosjekt som jobber med religion. Vi driver ikke med vurdering av teologi, men konsekvensene av trosutøvelse i Norge.

 

Vi samler tros- og livssynsamfunnene rundt bordet for nettopp å finne fellesinteressene og de rimelige særinteressene. Det gjør at vi demokratisk oppdrar hverandre. Vi utfordrer og ansvarliggjør hverandre med innestemme.

 

Vi er den aktøren som samler alle overfor det offentlig. På den måten er vi unike. Vi kan forhandling, alle får ikke alt, vi skal ha vår naturlige plass rundt bordet, ikke mer-ikke mindre. STL jobber for å styrke likebehandlingen – referere til Jeløya erklæringen. Det er det vi er menneskerettslig forpliktet på, det er det som er riktig og det som er bærekraftig.

 

Vårt arbeid bygger på menneskerettighetene og retten til å kunne følge sin tro, skifte tro, eller slutte å tro. Å legge til rette for at trossamfunnene kan møtes slik som i STL er klokt, det gir tillit og tilhørighet til det norske samfunnet, det myndiggjør både kvinner og menn i trossamfunnene, bidrar med sosial kapital, det bygger en bro mellom det offentlige og trossamfunnet og gjør veien inn i det norske samfunnet enklere. Det er dermed samfunnsøkonomisk smart.

 

I 2018 har vi selvsagt fokus på ny lov og stortingsmelding om tros- og livssynssamfunn.

 

La meg ta utdanning av religiøse ledere først.

Alle mediene har snakket om imamutdanningen den siste tiden, og de fleste politiske partier har en mening om det. Nå har heldigvis Teologisk Fakultet (TF) fått 5 millioner til å bygge opp et program for utdanning av religiøse ledere av alle valører. Det er veldig bra, og har vært etterspurt i ymse varianter av blant annet STL. Vi har et etablert samarbeid med TF på dette, vi har vært med i tenkingen og er tiltenkt en rolle i utarbeidelsen og fortsettelsen. TF er opptatt av at det må lages to (minst) alternative løp. Et løp med islamsk teologi og et løp der man tar sikte på en praktisk master for religiøse ledere. I denne kan man blant annet inkludere proff samtalekompetanse om åndelige og eksistensielle spørsmål til bruk i våre ulike institusjoner som helse, forvar og kriminalomsorgen og som er etterspurt i dag. En master er viktig og nødvending, og det vil komplementere godt med det «religiøse ledere-kurset» TF allerede har. Men både vi og TF er opptatt av lavterskeltilbud på kommunalt/lokalt plan på ulike tema som nøkkelpersoner i tros- og livssynssamfunnene kan trenge. Dette må også komme og blir ikke overflødig fordi om vi får til master og de andre tingene.

 

De syv temaene vi har identifisert som fokus i STLs arbeid eksternt og internt for perioden 2018-2020 (forskutterer litt – årsmøtet vårt er 27/2) er:

 • tro- og livssyn i samfunnsutviklingen (nasjonale og internasjonale)
 • legitime og illegitime maktstrukturer i tros- og livssynssamfunn
 • religionsfriheten (ansvar og grenser)
 • religion, nasjonalisme og identitet
 • likeverd og kjønn
 • hellige skrifter, grunnlagstekster og tekstutlegning
 • tros- og livssynsengasjement for klima.

 

Dette er tema vi vil jobbe med både overfor våre egne medlemsorganisasjoner, overfor offentlige instanser og institusjoner og storsamfunnet. Vi tror vi kan bidra – også i det offentlige ordskiftet – til disse temaene med den legitimiteten det har å i over 20 år samle tros- og livssynsbredden i Norge.

 

Måten vi jobber på er at:

Vi har våre fem rådsmøter i året, der vi samler alle de 14 medlemssamfunnene, driver dialog, forhandler om fellesinteresser og rimelige særinteresser og bygger kjennskap og vennskap. Vi arrangerer møter for våre egne medlemssamfunn og deres medlemmer, kollokvier, åpne møter og konferanse, gjerne i samarbeider med andre. Vi skriver kronikker og lar oss intervjue i media. Vi besøker hverandres steder.

 

Vi er svært glad for støtten vi får fra og gjennom Kulturdepartementet (KUD). Vi håper at det gjennom arbeidet med stortingsmeldingen om en helhetlig tros- og livssynspolitikk blir tydelig for andre departementer at de også har ansvar på dette feltet og at tro og livssyn må få innpass i alle samfunnssektorer.

 

De fleste av våre medlemsorganisasjoner drives frivillig. STL har et lite, men kompetent sekretariat med 3 stillinger. De fleste av våre medlemssamfunn drives på frivillig basis. Med alt det som foregår på vårt felt, burde vi ha styrket vårt arbeid ytterligere. Det ville gjøre oss bedre rustet til å bistå de mindre samfunnene, så de også får en stemme rundt bordet og i samfunnet og blir myndiggjort som enda bedre brobyggere inn i sine sammenhenger.

 

Ny lov om tros- og livssynssamfunn 

Når det gjelder ny lov på tros- og livssynsfeltet, har STL svart på høringen. Vårt utgangspunkt var at vi er ening i at vi trenger en ny lov fordi Den norske kirke (Dnk) er blitt eget rettssubjekt og vi har fått en tros- og livssynsmangfoldig befolkning. I tillegg ble det vektlagt at loven skulle sikre større likebehandling – det synes vi var bra. I STL konkluderte vi for øvrig med at de enkelte paragrafene i den nye loven, ikke økte likebehandlingen. Vi har jobbet med lovutkastet i mange omganger, og det har vært spennende. Vi endte opp med et ganske omforent høringssvar med noen dissenser fra Dnk.

 

Det er delte meninger internt i STL om Dnk skal ha en normativ særstilling i loven. Det er for øvrig enighet om at oppgaver Dnk utfører på vegne av det offentlige skal holdes utenfor beregningen, men det er noe uenighet på om hvilke oppgaver det skal være. Det er for øvrig enighet om at de eventuelt må defineres og tydeliggjøres. Det er enighet om at 1 person i et trossamfunn er i minste laget, og at det også av forenklingsgrunner bør settes et høyere antall. Vi synes for øvrig at 500 er for høyt og peker på 100. Vi mener også at personer under 15 år skal med i grunnlaget, altså vi er uenig i lovforslaget. STL mener at også alle tros- og livssynssamfunn skal telle medlemmer som utgangspunkt for støtte, inkludert Dnk. Her valgte Dnk å ta dissens. Når det gelder statlig og kommunal finansiering av tros- og livssynssamfunnene mener STL (her har Dnk henvist til egen høringssvar) at man skal statliggjøre for alle. Noen mener at om man fortsetter med delt finansiering som i dag må den gjelde for alle, mens andre mener at finansieringen uansett bør statliggjøres for tros- og livssynssamfunnene utenfor Dnk. Det er også pekt på ulikheten i Dnk og de andre tros- og livssynssamfunnenes mulighet for momsrefusjon, fra ingenting, til en viss kompensasjon til full refusjon for menigheter i Dnk.

 

Jeg har likevel lyst å understreke at det er ingen hos oss som er uenig i at Dnk har en særstilling i landet; historisk, størrelsesmessig og kulturelt. Likevel er det viktig for oss å si at det ikke utfordrer prinsippet om likebehandling. Langt på vei handler usikkerheten om hvor sær særstillingen til Dnk skal være, og vi ber om tydelighet på hva den rommer og hva det koster.

 

Vi ser at tros- og livssynsfriheten er under press globalt sett. Mye går feil vei for minoriteter, kvinner og andre sårbare grupper. I Norge har vi muligheten til å få med alle – minoritet og majoritet på samfunnsprosjektet og integreringsdugnaden. Da må vi bruke tid på betente tema som religion jo er for noen, og vår erfaring er at tid sliper bort de mest polariserte holdningene og vi ser hva som er klokt, smart og bærekraftig. Debatter der alle slipper til orde og som handler om hvilket samfunn vi skal ha, er mer samlende enn diskusjonen om kroner og øre.

 

Og med enighet i det sentrale, tåler vi bedre den doble kommunikasjonen i grunnloven om at Den norske kirke har særstilling og at alle skal likebehandles.

 

Som vi skrev i høringssvaret vårt er rekkefølgen på lov og stortingsmelding like uheldig som den er uvanlig. Lov-diskusjonen bør komme som en følge av politikken og stortingsmeldingen, og ikke omvendt. Vi ber om at Kulturministeren setter loven på vent til meldingen er presentert og behandlet.

Halvårlig nyhetsbrev høst 2017

Det lenge varslede forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn ble sendt på høring i slutten av september. Lovforslaget har vært hovedfokus for STLs arbeid og aktiviteter det siste halvåret.

Tro og livssyn er i økende grad på agendaen i den offentlige debatten og sektorer i forhold til politikk, helsetjenester, skole, ekstremisme, religionenes plass i det offentlige rom og bidrag i samfunnet, med mer. Det er stadig økende etterspørsel etter STL og det krever deltagelse og økt kompetanse fra våre medlemmer. STL har i høst arbeidet med strategi for neste treårsperiode, med tilhørende kommunikasjonsstrategi, og med oppdatering av egne vedtekter, mandater og prosedyrer. Det er økt etterspørsel etter medlemskap, og de lokale dialoggruppene rundt i landet vokser som sentrale aktører i sine lokalsamfunn.

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

STL ser positivt på en felles lov om tros- og livssynsamfunn, og har sendt inn høringssvar med innspill til forslaget. Kulturdepartementet foreslår endringer og tiltak som legger rammen for tros- og livssynspolitikken, slik som en ny tilskuddsordning og antallskrav. Det er viktig at tros- og livssynssamfunn svarer på høringen.  Høringen er åpen og alle kan sende inn innspill. Svarfrist: 31. desember. Arbeidet fortsetter i 2018 da en stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk er varslet.

 

Gjestebud

STLs årlige Gjestebud ble utsatt fra vår til høstlige oktober for å diskutere den nye loven om tros- og livssynssamfunn med innspill fra internasjonale miljøer. Gjestebudet ble åpnet av statssekretær Bård Folke Fredriksen som takket STL for vårt viktige bidrag på tros- og livssynsfeltet. Hovedtaler professor Jonathan Fox, leder av et globalt forskningsprosjekt, bidro med nye perspektiver. Foreløpige funn viser at stater i stadig større grad innskrenker religiøse minoriteter rettigheter.

 

Frokostseminar

STLs rekke med seks frokostseminar ble avsluttet i november. Representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn og menneskerettseksperter fremla sine reaksjoner på høringsforslaget om ny lov om tros- og livssynssamfunn under frokostseminaret på Eldorado i Oslo. Flere lokale dialoggrupper rundt i landet arrangerte egne møter om det samme temaet. STL avholdt også et kollokvium i november for medlemssamfunn og styrene i lokale dialoggrupper om hvordan forankre og innhente innspill fra egne miljøer for å sende inn høringssvar.

 

«Å leve med tro og livssyn i Norge»

STL ansatte i høst en prosjektmedarbeider, Daniela Lucia Rapisarda, for å videreutvikle guiden som ble lansert april 2017. Guiden var i utgangspunktet utarbeidet for flyktninger og innvandrere. Målgruppene er nå utvidet til lokale dialoggrupper og tros- og livssynssamfunn, og vi jobber videre opp mot kommuner og utdanningsinstitusjoner. STL har og kan, gjennom den etablerte dialogen, bidra med erfaringer, legitimitet, tillitt og trygghet. Guiden «Å leve med tro og livssyn i Norge» er basert på disse verdiene.

 

Daniela har i høst besøkt seks byer og avholdt 10 workshops. Arbeidet fortsetter og utvides i 2018. Vil ditt samfunn eller dialoggruppe ha en workshop? Send e-post til daniela.lucia.rapisarda@trooglivssyn.no. Les mer og last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/flyktningguide

 

Chaplaincy 2

Oppfølgeren av Chaplaincy-konferansen fra i fjor er blitt til heldagsseminaret Chaplaincy 2, som åpnes av Likestillings- og diskrimineringsombudets leder i Røde Kors sine lokaler i Oslo 1. februar 2018. Relevante komitéer på Stortinget er utfordret på hva de kan gjøre for å utdanne og implementere likeverdige tros- og livssynstjenester i helse- og omsorgsinstitusjoner, i fengsler og i forsvaret. Se program og påmelding her: www.deltager.no/chaplaincy2018

 

Kartleggingsprosjekt i Oslo

I høst fikk STL i samarbeid med Kirkelig dialogsenter og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) støtte fra Oslo kommune til å kartlegge tros- og livssynsmangfoldet i Oslo med tanke på etablere et lokalt STL. Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) fikk i oppdrag å gjennomføre grunnarbeidet i kartleggingen. Neste fase blir oppsøkende besøk og behovskartlegging.

 

Flere spennende tiltak

«Uenighetenes Felleskap» som drives frem av Religioner.no er et formidlingsprosjekt der representanter for alle mulige tro og livssyn svarer på spørsmål om tro, dogmer, ritualer og helligdager. Filmene ligger tilgjengelig på nettet: http://religioner.no/kategorier/hva-mener-vi/

Film fra Sør der Kirkeakademiene og STL i flere år har bidratt med debatter, gikk av stabelen 18. november, denne gang med barneekteskap på agendaen. http://filmfrasor.no/no/program/

 

STL har i mange år arbeidet med klimaspørsmål. I år var vi igjen del av en interreligiøs delegasjon som reise til klimatoppmøte (COP 23) i Bonn. Klima- og miljødepartementet arbeider sammen med blant annet Regnskogsfondet og STL med et interreligiøst regnskoginitiativ. Arbeidet fortsetter i 2018.

 

I 2018 marker vi menneskerettighetene 70års-jubileum og STLs religions- og livssynslederforums 10års-jubileum.

 

Økt interesse for tros- og livssynskompetanse

STL 20års-jubileum i fjor tydeliggjorde hvor mye organisasjonen har vokst i oppgaver og omdømme. STL har fått flere ansatte og bredere representasjon i andre råd og utvalg. STLs rådsrepresentanter, styre og sekretariatet har hele høsten deltatt aktivt i ulike møter, paneler, undervisningsopplegg, debatter og utvalg som på ulikt vis omhandler tros- og livssynsrelaterte oppgaver og utfordringer.

 

Deltagelse i grupper slik som kjerneelementer i KRLE faget, Utenriksdepartementets minoritetsutvalg, Europarådets arbeidsgruppe mot radikalisering, Norsk forening for Gravplasskultur, PRIOs referansegruppe for Negotiating the Nation prosjektet, interreligiøs klimagruppe med flere viser stadig økende interesse for tros- og livssynskompetanse innenfor ulike samfunnssektorer.

 

Vi takker for samarbeidet og interessen for STLs arbeid, og ønsker alle som feirer jul, en riktig god en, og ett godt nyttår for alle i 2018.

Hilsen Ingrid, Anne, Irene og Daniela

Alle skal med!

«Når samfunnet skal bygges, må alle bidra. For mer enn tjue år siden samlet en mangfoldig gjeng av representanter for ulike tros- og livssynssamfunn i Norge seg og dannet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. I starten ble det gjort noen lure strategiske valg: dialogen skulle drives i nåtid med framtiden som perspektiv, ikke bakoverskuende som en konkurranse i hvem som var mest diskriminert. Det ble videre lagt vekt på at dialogen ikke skulle bli en kamparena for minoritetene versus majoriteten: Alle skulle med. Slik er det fremdeles.»

 

Utdraget er fra kronikken «Alle skal med!», skrevet av STLs rådsleder, generalsekretær og spesialrådgiver. 27. september trykte Dagsavisen kronikken «Alle skal med!», skrevet av STLs rådsleder Britt Strandlie Thoresen, STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og STLs spesialrådgiver Anne Sender.

Les hele kronikken her http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle-skal-med-1.1031593 og her:

 

Alle skal med!

Det finnes ikke bare én identitet som hvit og kristen nordmenn. Heldigvis.

Når samfunnet skal bygges, må alle bidra.

 

For mer enn tjue år siden samlet en mangfoldig gjeng av representanter for ulike tros- og livssynssamfunn i Norge seg og dannet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. I starten ble det gjort noen lure strategiske valg: dialogen skulle drives i nåtid med framtiden som perspektiv, ikke bakoverskuende som en konkurranse i hvem som var mest diskriminert. Det ble videre lagt vekt på at dialogen ikke skulle bli en kamparena for minoritetene versus majoriteten: Alle skulle med. Slik er det fremdeles.

 

Samarbeidsrådet dekker tros- og livssynsbredden i Norge. Vi driver dialog for å øke kjennskap til og kunnskap om de ulike tros- og livssynssamfunnene. Denne kjennskapen søkes styrket både mellom de ulike tros- og livssynssamfunnene og ut i storsamfunnet. Vi jobber politisk for å sikre en aktiv og understøttende tros- og livssynspolitikk basert på likebehandling. Og vi jobber for at hvert enkelt tros- eller livssynssamfunn skal bli gode og trygge samfunnsaktører på egen kjøl. Det betyr at styreform, organisering og kommunikasjon blir viktig, og at det må påpekes der det skurrer, både internt i STL og i offentligheten når det trengs.

 

De seneste tiårene har Norge gått fra å være et tros- og livssynsmessig enfold til å bli det mangfoldet vi er i dag. 29 prosent av den norske befolkning står utenfor Den norske kirke og andelen er økende. Hele 15 prosent av befolkningen er ikke registrert i noen tros- eller livssynssamfunn.

 

Vårt økende mangfold utfordrer oss på flere områder. Mens vi i Norge lenge har vært god på likhet, med statskirke og tette bånd mellom kirke og samfunn, skal vi nå lære oss å leve med forskjeller på tros- og livssynsfeltet. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ønsker å bygge et uenighetsfellesskap. Økt forskjellighet i samfunnet handler ikke bare om overfladiske forskjeller, men handler også om reelle verdiforskjeller. I dag finnes det mange norsk-pakistanere, eller norsk-filippinske og norsk-jødiske eller norsk-muslimske med nasjonale og religiøse identiteter som flyter mellom majoritets- og minoritetsidentiteter. Det finnes ikke bare én identitet som hvit og kristen nordmenn. Heldigvis. Vi har mangfoldet og det beriker oss. Det er jo vår rolle som bidragsytende samfunnsborger, og ikke vår identitet, som teller.

 

Vi trenger å diskutere utfordringene både om miljøer med kvinnediskriminering og utenforskap, men polariseringen i samfunnsdebatten som vi ikke minst har sett i valgkampen er skadelig. Den gjør oss mer opptatt av det som skiller enn det som forener som innbyggere i staten Norge. Den vektlegger konfliktpotensialet i stedet for å se på de ulike bidragene den enkelte kan bidra med.

 

Når Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samler tros- og livsynsbredden i Norge er det i overbevisningen om at vi best finner gode løsninger i fellesskap. At vi lærer av hverandres praksis og overbevisning og at vi styrkes i vår egen tro ved å lære om mangfoldet. Vi må jobbe fram de gode fellesskapsløsningene for landet vårt, ikke bli blindet av egne særinteresser. Vårt tros- og livssynsåpne samfunn må villes. Mine rettigheter er avhengig av at alle andre har de samme rettighetene. Når vi ser at land både i og utenfor vårt eget kontinent strammer til på tros- og livssynsfeltet, vet vi at det er minoritetene som lider under det først og mest. I Norge har vi valgt en annen vei. Regjeringen skal etter valget få på plass en ny lov på tros- og livssynsfeltet. Og den skal presentere en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Utfordringen ligger i å finne nettopp de gode fellesskapsløsningene og rimelige særinteressene. Vi kan tåle mye uenighet og forskjellighet, og vi må innrømme den andre den samme friheten vi søker for oss selv.

 

Gjestebud 2017

Velkommen til STLs årlige Gjestebud 9. oktober

500 years of State-Church relations in Norway are coming to an end. The Government of Norway has just presented its proposal for a new law regulating relations between the State, the Church of Norway and Religious and Life-Stance communities, particularly looking at State financing.

When: 9th October 9 am – 1 pm

Where: Litteraturhuset, The House of Literature in Oslo

 

The Council for Religions and Life Stance Communities (STL) would like to invite to a seminar to address issues related to the new law. 

The key-note speech will be delivered by Professor Jonathan Fox. The theme of the speech is “Religious tolerance and intolerance in a global perspective”.

Professor Jonathan Fox

Jonathan Fox is a world-renowned scholar in the area of Religion and Politics. Fox examines the impact of religion on politics in relation to international interventions, ethnicity and nationalism, terrorism and national security. In his numerous publications, Jonathan Fox also focuses on issues of State, religion and secularism, particularly concerning discrimination against religious minorities. 

Professor Jonathan Fox’s address will be followed by the input of Torkel Brekke, Research Professor at The Peace Research Institute of Oslo (PRIO)/Civita, sharing his perspectives on the Norwegian context. A second response on the Norwegian context will be given by Asle Toje, foreign policy researcher and commentator.

A panel debate will follow, introduced by Ingrid Rosendorf Joys, General Secretary of the Council of Religious and Life Stance Communities (STL) and moderated by Dr. Vebjørn Horsfjord, Postdoctoral Fellow at The Faculty of Theology.

Program

08:30: Coffee and croissants

09:00: Welcome by Britt Strandlie Thoresen, Chair of the Council of Religious and Life Stance Communities (STL)

09:05: Opening by Bård Folke Fredriksen, State Secretary to the Minister of Culture

09:15: Keynote speech by Prof. Jonathan Fox

10:00: Liberal perspectives on the Norwegian context by Prof. Torkel Brekke

10:15: Conservative perspectives on the Norwegian context Asle Toje

10:30: Break and refreshments

10:50: Intro to panel discussion focusing on the suggested new Law on Religious and Life-Stance Communities by Ingrid Rosendorf Joys

11:15: Panel discussion and Q&A with speakers moderated by Dr. Vebjørn Horsfjord

12:30:  Closing

The seminar will be conducted in English.

No entrance fee.

Register for the seminar here.

 

 

Foto BY: Steinar Mathiesen/Scandinavian Stockphoto, Bar-Ilan University, Bård Bøe, Evelyn Pecori, Ilja C. Hendel, Mikaela Berg, Siri Øverland, UiO

 

For more information see STLs facebook event.

 

Recent books by Fox:

Jonathan Fox. The Unfree Exercise of Religion: A World Survey of Religious Discrimination against Religious Minorities, (New York: Cambridge University Press, 2016).

Jonathan Fox. Political Secularism, Religion, and the State: A Time Series Analysis of Worldwide Data, (New York: Cambridge University Press, 2015).

Jonathan Fox. An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice, (London, UK: Routledge, 2013).

Jonathan Fox, ed. Religion, Politics, Society, and the State, (New York: Oxford University Press, 2012).

Finansiering av tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ønsker en aktivt understøttende tros- og livssynspolitikk basert på likebehandling. Dette inkluderer også finansiering av tros- og livssynssamfunn. STL stiller seg skeptisk til Fremskrittspartiet (FrP) sitt forslag om å kutte støtten til tros- og livssynssamfunn.

 

«Jeg mener at FrPs forslag er i strid med grunnloven, som knesetter både prinsippet om likebehandling og om finansiering av tros- og livssynssamfunn» sier STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

 

FrPs forslag innebærer å fortsatt støtte kirkebygg, men det er uklart om dette gjelder alle kirkebygg eller bare de særlig verneverdige.

«Å velge å finansiere bare kirkebyggene vil være et grovt eksempel på diskriminering av de andre tros- og livssynssamfunnene» sier Joys.

 

Hør debatten om tilskuddsordninger til trossamfunn mellom STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og FrPs finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi på Arendalsuka, på NRK radio Her og nå.

 

Ledig stilling i STL: Utvikling av undervisningsopplegg om religionsfrihet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) søker etter en person som kan utvikle pedagogiske verktøy til kurs og workshop basert på et allerede utarbeidet hefte om «Å leve med tro og livssyn i Norge.»

 

Målgruppen for kursene er dialoggrupper, menigheter, paraplyorganisasjoner for medlemssamfunn og enkeltmedlemmer i STLs medlemssamfunn rundt i landet. Oppsøkende kursvirksomhet hos de lokale dialoggruppene (7stk) og tros- og livssynssamfunn lokalt inngår også i stillingen.

 

STL utarbeidet i 2016 en informasjonsguide rettet mot informasjonsformidlere i flyktningmottak, kommuner og frivillige organisasjoner om «Å leve med tro og livssyn i Norge».

 

Guiden ble finansiert av Kulturdepartementet og brukes i introduksjonsprogrammet i regi av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. Det er dette heftet som skal brukes som utgangspunkt for kursene og workshopene.

 

Det er en heltidstilling som varer frem til nyttår. Prosjektet kan bli videreført hvis vi får sikret videre finansiering.

 

Vi ønsker oss en person som:

 • er selvgående og har pågangsmot;
 • har interkulturell forståelse;
 • har kompetanse på å utvikle undervisningsopplegg;
 • liker å undervise/snakke med ulike mennesker;
 • kan administrere prosjektet;
 • har høyere utdanning.

 

Vi tilbyr:

 • et hyggelig arbeidsmiljø i Oslo sentrum;
 • arbeidsoppgaver innen svært aktuelle samfunnsområder;
 • høyt tempo;
 • fleksibel arbeidstid;
 • lønn etter avtale.

 

Vi oppfordrer særlig mennesker med minoritetsbakgrunn å søke stillingen.

 

Søknadsfrist 8. september 2017. Søknad med CV sendes til stl@trooglivssyn.no. Oppstart så snart som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til Ingrid R. Joys (mob:40215132), generalsekretær i STL.

 

Samarbeidsrådet består av 14 medlemssamfunn og har som formål er å arbeide for politisk likebehandling, og fremme kunnskap og respekt gjennom dialog i og mellom de ulike samfunnene og med storsamfunnet. STL har et sekretariat med tre faste ansatte i Rådhusgt 1-3.

 

3,6 millioner kroner til tro- og livssynsdialog

STL har fått delfinansiering fra Kulturdepartementet til ett av årets viktigste prosjekter: «Å leve med tro og livssyn i Norge». Mens Norges nye tros- og livssynspolitikk er i støpeskjeen, setter prosjektet nettopp politikk, rettigheter, ansvar og medborgerskap på agendaen!

STL gratulerer alle som har fått støtte til egne prosjekter, slik som STL Bergen, STL Trondheim, Forum for Tro og Livssyn Kristiansand og Dialogpilotene

 

 

 

 

Halvårlignyhetsbrev vår 2017

STL har hatt et spennende halvår. Vi har fått ny styreleder, gitt ut flere nye publikasjoner og er godt i gang med våre arrangementer.

STL er også i år tilstede under Arendalsuka, denne gangen med arrangementet Gud bedre, for en lov§ den 15. august. Norges nye tros- og livssynslov skal på høring. En 500-år lang tradisjon er brutt, det berører oss alle. Hvilken rammer legges for framtidige generasjoner? Sett av datoen og bli med oss under Arendalsuka.

I 2017 blir vårt årlige Gjestebud arrangert 9. oktober. Verdens fremste forskere på forholdet stat og religion, professor Jonathan Fox kommer. Sett av datoen og les mer om Gjestebudet her.

 

Ny rådsleder

Britt Strandlie Thoresen ble valgt som styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for perioden 2017-2019, på ekstraordinært årsmøte 18. april. Thoresen er fra Bahá’í-samfunnet i Norge og har vært en ildsjel i STL siden rådets etableringen for 20 år siden. Ingrid Rosendorf Joys, som har vært arbeidende styreleder i jubileumsåret har overtatt Anne Senders stilling som sekretariatsleder, mens Sender har fått fast ansettelse som spesialrådgiver.

Årlige møte med Kulturministeren

STLs årlige møte med Kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. Kulturdepartementet arbeider med utviklingen av en helhetlig politikk på tros- og livssynfeltet. Finansiering av tros- og livssynssamfunn vil være et hovedtema i den nye lovgivingen. Departementet oppfordret tros- og livssynsamfunnene til å komme med innspill på loven når den kommer på høring. Høringssvarene fra de enkelte samfunnene og STL vil være svært viktige og velkomne. Les mer om møtet her.

 

STLs publikasjoner

Å leve med tro og livssyn i Norge

5. april 2017 lanserte STL rapporten: «Å leve med tro og livssyn i Norge – En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og asylsøkere» på Kompetanse Norge sin temakonferanse i samfunnskunnskap. Kurset var for tospråklige lærere som vil undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier». Rapporten kan brukes av tros- og livssynssamfunn, institusjoner og lokale dialogtiltak. Kontakt oss hvis du vil bruke rapporten. Les mer og last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/flyktningguide

 

Å insistere på likebehandling

Rapporten «Å insistere på likebehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år (1996-2016)» er skrevet av Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), i anledning Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) 20års-jubileum. «De spor STL har satt, er overordnet sett en form for insistering på at vi ikke bare er et samfunn bestående av mangfold, men at politikken på bestemte områder må ta vare på mangfoldet i form av likebehandling. (…) STL har bidratt til at likebehandling har blitt et tungtveiende politisk prinsipp.». Last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/stl20aar

 

Flerreligiøs høytidskalender 2017

STL har på nytt laget en flerreligiøs høytidskalender. Kalenderen for 2017 viser noen av de viktigste høytidsdagene for 10 trossamfunn i Norge. Å markere høytidsdager er en viktig del av å følge en religion. For at arbeidsgivere og institusjoner best mulig kan ta hensyn til ulike personer, har STL utarbeidet en høytidskalender for det flerreligiøse Norge. Last ned høytidskalenderen her: www.trooglivssyn.no/kalender

 

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge»

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge» er et notat fra Chaplaincy-konferansen arrangert i 2016 med tema religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Les mer og last ned notatet her: www.trooglivssyn.no/chaplaincynotat

 

Årsrapport 2016

Året 2016 ble et særdeles aktivt år for STL. Vi fylte 20 år i 2016, og planla et omfattende program for jubileet. STL har arrangert gode aktiviteter gjennom hele året, og har satt fokus på viktige tros- og livssynstema. Vi har fått profilert oss på en positiv måte både i media og i samarbeid med offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere. Last ned årsrapporten her: STL årsrapport 2016

 

Arrangement under UiO-festivalen

Den 13. mai arrangerte STL seminaret «Konspirasjoner med guds hjelp?» under UiO-festivalen 2017. Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen åpnet arrangementet. STLs sekretariatsleder Ingrid Rosendorf Joys sa: «Nei, det er ikke slik at vi tar opp disse temaene fordi det i våre tros- og livssynssammenhenger er så proppfullt av konspirasjonsteorier om dette og hint. (…) Det er rett å slett fordi vi innser at vi ikke er beskyttet mot konspirasjonsteorier, som andre sektorer heller ikke er.» Les innlegget og mer om innlederne og panelet med representanter fra tros- og livssynssamfunn her.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har deltatt med arrangement under UiO-festivalen i 2017.