Sjelesorg er ikke bare for prester

Vårt Lands leder 26. juni fremsnakket kompetansen om tros- og livssynsutfoldelse blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene, men som av ulike grunner ikke kommer brukere som ønsker det til gode. Fremdeles er det bare den ene etablerte prestetjenesten som har denne oppgaven.

Prestetjenesten, som de senere årene har beveget seg noe i retning av en mer pluralistisk tjeneste, beskrives nå oftere som chaplaincy. En chaplain er tettest på enkeltmennesker i deres mest sårbare og livsendrende situasjoner; under kort- eller langtidssykdom, funksjonsnedsettelse, i militæret og i kriminalomsorgens mer eller mindre lukkede rom. Det er et viktig tilbud vi må ivareta og utvide.

Erfaring fra korona

Erfaringer i koronatiden synliggjør at vi må få fart på en prosess som sørger for at disse tjenestene blir gjort tilgjengelig for en mangfoldig befolkning. Så langt ser det ut til at manglende ledelse, uklare beslutningslinjer og ujevn tilgang til de ulike avdelingene på sykehus og sykehjem, har ført til at prestene og samtalepartnerne blir mindre brukt enn før koronakrisen. Det har vært en merkbar mangel på beredskapsplaner og ansvarsfordeling i hele kjeden rundt tilkalling til samtaler, ritualer, stellerom, syninger, bruk av begravelsesbyråene og nøytrale seremonirom.

Skille mellom stat og kirke, voksende livssynsmangfold, ny lov om tros- og livssyn, mer forskning og flere utdanningsveier gjør at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), sammen med utdannings- og helseinstitusjonene, bør sette søkelyset på hva som er dagens og fremtidens behov. Hvem skal være med å definere behovene, og hvem skal sette kriteriene for kompetansen som kreves av en chaplain? I dag spriker organiseringen av rekruttering, utdanning og praktisk utføring av oppgaver. I tillegg er oppfølging, og forskning på effekt og kontrollmekanismer bare i startfasen.

Vanskelig innpass

Den katolske kirkens arbeid for å «trøste og lindre» de svakeste kan sies å være den historiske forløperen for det som mye senere ble sykehusprestetjenesten. Etter reformasjonen tok den lutherske kirken over rollen som åndelig støtte for syke og svake. For eksempel ble Rikshospitalet bygget av private i samarbeid med Den norske kirke i 1826, og sykehusprestene ble betalt av kirken frem til 1952. Kun prester fra Den norske kirke kunne være institusjonsprester. På 1950-tallet ble klinisk sjelesorg (PKU) et tilleggskrav til teologiutdannelsen. Sykehusprestene er imidlertid fremdeles ikke definert som helsepersonell med behandlende funksjon.

STL har erfart at det å få innpass i en gammel etablert kirkelig tjeneste innenfor helse- og omsorgssektoren er en tung prosess. Tjenesten har en lang historie med fast plass i strukturene, prestene bestemmer selv den formelle kompetansen de vil ha i teamene sine, og de har tunge kirkelige ressurser i ryggen. Dette har de fleste andre tros-og-livssynssamfunnene lite av.

Ikke en del av staben

Samtalepartnertjenesten ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, (OUS) avdeling for likeverdige helsetjenester, ble først opprettet i 2011, etter påvirkningsarbeid fra bl.a. STL. Ressurspersoner med ulike kulturer, språk og livssyn ble rekruttert gjennom STL og gjennomførte et kurs i samtalepraksis/sjelesorg ved Teologisk Fakultet (TF).

De er ikke en del av prestetjenestens stab, men blir tilkalt direkte av helsepersonell i institusjonen. Samtalepartnerne mottar et lite honorar som varierer fra sykehus til sykehus. Ordningen fungerer på sykehus når det er etterspørsel, men fordi den er lite kjent og består av personer utenfor helseinstitusjonene, er det påvist et underforbruk i forhold til reelt behov.

Da mange sykehjem ble bygget i Norge på 1980-tallet, bevilget kommunene midler til bispedømmene for ansettelse av prester til sykehjemmene. Noen kommuner tilbyr i dag dekning av utgifter til innkalte samtalepartnere fra ikke-kristne miljøer. Dette er en ordning de fleste sykehjemsbestyrere ikke er klar over, og derfor er den minimalt i bruk. I tillegg har langt fra alle lokale menigheter kapasitet eller kompetanse til å bidra i en slik tjeneste pr. i dag.

Hva er chaplaincy i dag?

På den ene siden er sjelesorg/chaplaincy det minst dokumenterte området i praktisk teologisk arbeid. Kanskje skyldes det strenge krav til konfidensialitet, den uklare rollen det er å være brobygger mellom pasienter, helsepersonell og pårørende, og/eller mangel på rapporteringskrav både til de faktiske brukerne og tilbyderne. Det er altså i hovedsak prestene selv som definerer hva de gjør, hvorfor de gjør det og hva de mener er resultatet av det de gjør. Tilsyn føres utenfra av soknets biskop.

På den andre siden har økt spesialisering i helsetjenestene styrket tverrfaglig kompetanse. Fag som sosialpsykologi, filosofi, ledelse, terapi, sosiologi, religionshistorie, dialog og konfliktløsning er nå delvis inkludert i de ulike, tradisjonelle helseutdanningene. Dette åpner opp for at tro, livssyn og åndelighet kan få større plass fremover, selv om helsepersonell påpeker at det fremdeles er mye berøringsangst rundt religion og eksistensielle spørsmål.

Den individuelle søken etter mening, som menneskene henter fra mange ulike livssyn, ved livsforstyrrende erfaringer som fengsel, flukt, sykdom og død, bidrar positivt til helse og livsmestring. Dette bekreftes av ny forskning. PROM (Patient Reported Outcome Measure) har særlig vært brukt i psykisk helsevern med godt resultat, og vi ser endelig at brukernes perspektiver og referanser vektlegges i økende grad.

Det er en bevegelse på feltet nå med Teologisk Fakultet i spissen, tett fulgt av vitenskapelig høgskole (VID) og andre som søker å forske på ulike sider av chaplaincy. Vi, STL, gjør som Vårt Land – ønsker det varmt velkommen!

Kronikken ble publisert i Vårt Land 14. juli 2020.

Trenger vi religionsdialog?

Av Ingrid Rosendorf Joys

«Hvor viktig synes du det er at det finnes frivillige organisasjoner som jobber spesielt for dialog mellom religiøse miljøer?»

Spørsmålet ble stilt til nesten to tusen deltakere i befolkningsundersøkelsen Frivillighetsbarometeret. 44 prosent svarte at det er viktig eller svært viktig. 17 prosent mente det er lite viktig eller svært lite viktig.

Det er oppløftende tall. Følgende ord ble hyppigst brukt til å beskrive hvorfor religionsdialog var viktig: toleranse, tillit, integrering, kunnskap, dialog, forståelse, brobygging, samarbeid, respekt, kommunikasjon. Det er ord medlemssamfunnene i STL, som har bedrevet religionsdialog i snart et kvart århundre, kan nikke gjenkjennende til.

Tros- og livssynsdialog er ikke å sitte i sirkel og synge Kumbaya

De som var negative til religionsdialog valgte disse ordene: ateist, krangel, privat, bortkastet, unødvendig, utdatert, splid. Dette, sammen med det faktum at 33 prosent av respondentene ikke har tatt stilling til betydningen av religionsdialog, tyder på at vi har et godt stykke opplysningsarbeid foran oss.

Ord som «ateist» og «utdatert» kan nok vise til forestillingen om at religioner snart vil forsvinne. Det har man hevdet i et par århundrer nå, men verden er fremdeles overveldende religiøs. Selv i vårt sekulariserte hjørne av kloden er godt over åtte av ti av nordmenn medlem av et tros- eller livssynssamfunn. Videre er det verdt å nevne at også verdens største organisasjon for livssynshumanister, Human-Etisk Forbund, deltar i dialogen.

At religionsdialog er «bortkastet» eller «unødvendig» er en oppfatning vi er takknemlig for at ikke mange deler. Tros- og livssynsdialogen i Norge handler ikke om religiøse ledere som sitter i en sirkel og synger Kumbaya My Lord. Konkrete spørsmål diskuteres, ofte med betydning for en stor andel av befolkningen og storsamfunnet generelt. Den nye trossamfunnsloven er ett eksempel.

Uvurderlig i krisesituasjoner

Å bygge tette relasjoner over tid har også vist seg å være uvurderlig når uforutsette vanskeligheter oppstår. Da H.K.H. Kronprinsen møtte et knippe tros- og livssynsledere i forrige måned spurte han imam Senaid Kobilica om han trodde koronapandemien hadde brakt oss nærmere sammen, eller ført til større utfordringer.

Kobilica svarte at det nettopp er i krisetider man høster gevinsten av mangeårig dialogarbeid. Eksempler på det er 22. juli-angrepene, fjorårets angrep på al-Noor moskeen, eller nå i koronakrisen, hvor tros- og livssynssamfunnene kunne bistå myndighetene i arbeidet med å få livsviktig informasjon raskt ut til ulike miljøer på en rekke språk.

Nytteverdien av dialogarbeidet må altså også vurderes ut fra de krisene man unngår fordi man, som Kobilica sa til kronprinsen, «alltid kan ta en telefon til andre religiøse ledere når et problem oppstår».

Å kunne ta en telefon til tros- og livssyns-Norge

Det er nyttig også for myndighetene. Et apokryft, men ofte brukt sitat av Henry Kissinger lyder: «Who do I call if I want to speak to Europe?» Det kunne vært like håpløst å komme i rask kontakt med tros- og livssyns-Norge, men slik er det faktisk ikke. Takket være at det gjennom mange år med dialogarbeid er bygd opp en infrastruktur i form av STL og et klima av tillit og samarbeidsvilje i tros- og livssynssektoren, kan våre myndigheter faktisk ta en telefon til tros- og livssyns-Norge.

Likeverd og aksept

Dialogarbeidet er altså av praktisk nytte for myndighetene og allmennheten, det er konfliktdempende og man kan mobilisere tros- og livssynssamfunnenes ressurser i krisetider. Dialogarbeid har imidlertid en verdi langt utover det praktiske.

Religionsdialogen handler også om verdier som likeverd og toleranse. En betydelig del av religionsdialogen kretser rundt spørsmålet om likebehandling. Norge har beveget seg fra å være et relativt homogent samfunn, også på livssynsfronten, til et samfunn preget av stort mangfold. En slik utvikling har sine utfordringer, men arbeidet med å sikre likebehandling også på tros- og livssynsfeltet er kommet langt. Blant annet fordi majoritetstrossamfunnet, Den norske kirke, har deltatt i dialogprosessen helt fra starten av.

Likeverd og likebehandling er ikke rent etiske eller juridiske spørsmål. Det handler også om å føle seg verdsatt og akseptert på lik linje med majoriteten. Et menneskes tros- eller livssynstilhørighet er en viktig del av ens identitet. De siste ukene har vi hørt mange vitnesbyrd fra mennesker som opplever å ikke bli ansett som likeverdige borgere fordi de skiller seg ut fra majoriteten gjennom sitt utseende. Ens tros- eller livssynstilhørighet er ikke alltid like synlig, men det er like fullt vondt å oppleve at ens religiøse praksis eller tro ikke anses som likeverdig majoritetens.

Denne montasjen gir et bilde av hvordan et Dialogens hus i Oslo kan se ut dersom ideen blir realisert. Bildene i montasjen er tatt av STL og våre medlemssamfunn.

Dialogens hus i Oslo

Likebehandling kommer ikke over natten, og det kommer ikke av seg selv, men vi er på vei. Gjennom dialogarbeidet har vi unngått mange potensielle konflikter underveis. Snarere befinner vi oss i en positiv spiral hvor dialogarbeidet på ulike nivåer fører til et ønske om stadig mer samarbeid. Det er et stort gode. Både for tros- og livssynssamfunnene selv, men også for samfunnet i sin helhet.

Dialogarbeid er imidlertid en kontinuerlig prosess uten ende og det er alltid mulig å bli enda bedre. Tros- og livssynsutvalget utnevnt av Oslo kommune foreslo å gjøre gamle Deichman hovedbibliotek til et Dialogens hus. Foruten å være et dialogsenter kunne det løst de lokale tros- og livssynssamfunnenes praktiske behov for seremonilokaler. Her kunne turbandagen avholdes, human-etiske velkomstseremonier arrangeres, frikirkelig dåp, holistisk konfirmasjon og mye mer.

Et slikt bygg kan bli en fysisk manifestasjon av det nære og unike samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunn i Norge. Et symbol på at det er fullt mulig å ha et fruktbart og konstruktivt samarbeid selv om man har ulike referanser og verdensbilder.

Vi kan være stolte av å ha valgt dialogens vei i Norge. På tros- og livssynsfeltet kan vi slå fast at det er typisk norsk å velge samarbeid, respekt og likeverd. Det nyter vi alle godt av. Selv dem som ikke mener religionsdialog er viktig.

Kronikken ble først publisert i Vårt Land (21.7.2020). Foto: Evelyn Pecori.

Ikke Kardemomme by

Eg har hatt mange hyggelige stunder i Kardemommeby. Saman med barna, vel og merke. Det er likevel ikkje ein stad eg ville ynskja å bu, sjølv om kollektivtilbodet er ganske ok, og som Eivor Oftestad skriv, «sola skin». Og det er vel om lag der likskapen med Kardemommeby slutter å vera treffande. Oftestad skriv vidare at «Bastian er trygg» og at loven «fungerer riktig så bra». Det stemmer jo ikkje. Bastian er ein naiv, vandrande katastrofe. Heldigvis har vi politi som gjer jobben sin i Oslo, og ikkje nøyer seg med «å skrive det ned i boken og tenke på saken».

Kardemommeby er langt frå det livssynsopne Oslo. I Kardemommeby finst ikkje Gud. I alle fall er det ingen kyrkjer, moskear, tempel eller synagogar. Det er derimot ein slapp laissez faire-ideologi – som de fleste religionar vil ta avstand frå – om at «man skal ikkje plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil». I ein livssynsopen by som Oslo skal ein følga fellesreglane, kunne vera religiøs, eller ikkje-religiøs, ein skal kunne kritisere religion og ein skal kunne utøve han. I tillegg skal innbyggarane få oppfylt retten til å kunne leva ut si tru eller sitt livssyn «fra vugge til grav». Dette baserer seg på eit likeverdsprinsipp om at alle borgarane har dei same rettane uavhengig av religiøs forankring. Ein slik rett har neppe innbyggarane i Kardemommeby. Dei står fram som nærast religiøse analfabetar, den einaste som har et snev av autoritet, er tante Sofie.

Oslo har ein tusenårig kristen historie. Og som Oftestad skriv, endrar religionen seg gjennom historia. Fra vikingekongane si tru på Kvitekrist, til middelalderens munke- og nonnevesen, til reformasjonen og Hans Nielsen Hauge. Nå er vi i ei tid utan statskyrke, men likevel er Den norske kyrka ein majoritet blant ei rekke minoriteter. Også frå verda der ute – der dei kristne utgjer ca halvparten. Historia blir ikkje omskrive av at Norge er blitt mangfaldig. Og det truar ikkje fellesskapet at «ikke alle er som meg», som tante Sofie nokså bastant synger. På slutten av førre årtusen, tenkte mange at religionen kom til å døy ut, at mennesket var blitt så utvikla at religion ville bli overflødig. Det er det ikkje like mange som tenker lenger. Det var kanskje derfor Oslo kommune bad eit bredt samansett utval om å komme med tilråding til politikk på dette feltet.

Likevel er det verdt å merka seg at ulik tru, ulik kultur, ulikt språk gjer at dialogen oss imellom er viktig og nødvendig. Religion har i seg å tilby ei ramme for folks samkjensle og refleksjon. Trussamfunn kan vera gode landingsplasser for nykommarar og kan på sitt beste bidra til å bygge gode lokalsamfunn nedanifrå. Religion kan også brukast til å setta «oss» opp mot «dei», til å framandgjera og undertrykka. All bruk av religion er ikkje likeverdig, men det skal ikkje vera opp til verken tante Sofie eller Oslo kommune å definera kva som er god teologi. Å likebehandla trussamfunna er verna i Grunnloven. Oslo kommune legg til rette for mykje. Det er slik den norske modellen er bygd opp: sivilsamfunnet, kulturen, idretten og så vidare, får støtte og rammer. Den same tenkinga har vi når det gjeld religion. Gamle Deichman på Hammersborg kunne vera ein stad for religion og livssyn: Staden for dei store feiringane innan trus- eller livssynssamfunnet, eller dei vanskelige – og lette – samtalane mellom religionane. Ikkje eit Tobias-tårn der ein ropar ut i øst og vest, men et ueinigheitens hus der det vert snakka saman om korleis vi i fellesskap skal løysa dei utfordringane pluralismen byr på – om vi likar dei eller ei.

Eg vil elles gi Oftestad rett i at ein enkelt kan henfalle til abstraheringa. Det er eit godt poeng og blir ikkje mindre gyldig av at ein forklarer kvifor. Vegen til helvete er brulagt med gode intensjonar, er det noko som heiter, og intensjonane er nok i denne samanhengen, for utvalet, og for fleire av oss, at i staden for å ramse opp alle gudshusa: kyrke, tempel, synagoge, moské, gurduara, bedehus og så bortetter, er det enklare å bruka sameininga gudshus. Den same «økonomiske» ordbruken kan ligga til grunn for bruken av religiøs leiar i staden for til dømes prest, rabbinar, imam, mufti, sheiyk, pastor, forstandar, munk, pater og så bortetter.

I motsetnad til Oftestad eg trur ikkje siktemålet med det livssynsopne samfunnet er integrering. Det er kanskje ein effekt. Ein gunstig ein. Siktemålet er det livssynsopne samfunnet, som har ein verdi i seg sjølv. Eit samfunn der folk skal kunna leve ut sin religion. På skule, arbeidsplass, på sjukeheim osb – ikkje abstrakt, men heilt konkret. Det kan dei nok ikkje i Kardemommeby, men det er målet for Oslo.

Denne kronikken ble først publisert i Dag og tid. Den er ikke tilgjengelig på nett.

Foto Evely Pecori

Gradvis gjenåpning av tros- og livssyns-Norge

Gjenåpningen av tros- og livssynssektoren er nå i gang. Den syvende mai ble det tillatt med forsamlinger på opp til 50 personer, gitt at man overholder reglene om minst en meter avstand mellom hver familie.

Gjenopptagelsen av tros- og livssynssamfunnenes forsamlingsvirksomhet var ett av hovedtemaene på møtet mellom statsråd Kjell Ingolf Ropstad og lederne i STLs medlemssamfunn som fant sted 5. mai.

Flere av tros- og livssynsrepresentantene uttrykte glede over at det nå åpnes opp, men også bekymring for at det kunne gå for fort. Senaid Kobilica fortalte at Muslimsk dialognettverk Norge har valgt en varsom tilnærming:

– Selv om vi forventer større utfordringer rundt id, er vi innstilt på at hensynet til smittevern veier tyngst. Vi må bare finne andre måter å feire på enn de tradisjonelle.

Også Joav Melchior fra Det mosaiske trossamfunn etterlyste en klargjøring fra statsråden om hvorvidt man nå ønsket at trossamfunnene skulle åpne opp for fullt, innenfor rammene gitt, eller om det hadde seg slik at man han helst så at de samfunnene som hadde anledning til det fremdeles holdt stengt?

– Dere sitter med ansvaret for at dere følger rådene, svarte Ropstad. – Men jeg som statsråd har jo et ønske om at trossamfunnene skal åpne opp fordi dere er så viktige for samfunnet.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, er imponert over ansvarligheten tros- og livssynssamfunnene har utvist og fortsetter å demonstrere:

– Alle tros- og livssynssamfunnene er selvsagt glad for å kunne åpne igjen. Samtidig er de klar over risikoen og ansvaret som medfølger. Det har vært lagt ned mye arbeid med smittevern og en trygg åpning av gudshus og forsamlingslokaler. Det er gode påmeldingsrutiner på plass Alle vi som ivrer etter å oppsøke vårt gudshus for gudstjeneste eller lignende må utvise tålmodighet – alle kan ikke slippe til med en gang. Antallsbegrensningen på 50 gjelder fram til 15.juni.

Smittevernveilederen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har vært engasjert i utarbeidelsen av en bransjestandard for åpning av tros- og livssynssamfunn. Det har resultert i en smittevernveileder som er å finne her.

På våre koronasider finner du også mange andre lenker og nyttig informasjon tros- og livssynssamfunn kan ha nytte av under pandemiutbruddet.

Sankta Coronas hjørne – videocast om religiøs praksis under koronautbruddet

Koronautbruddet, og de medfølgende restriksjonene på forsamlinger, har fått store konsekvenser for utøvelsen av tro og livssyn i Norge.

Da koronapandemien brøt ut, og det ble klart at smitteverntiltakene kom til å bli langvarige, kompenserte tros- og livssynssamfunnene raskt for dette ved å flytte mye av sin praksis over på digitale flater. Store feiringer som kristen påske og buddhistisk vesak er nå gjennomført online, og muslimer bryter nå fasten sammen til tross for at de ikke er fysisk nær hverandre.

I et innlegg i Vårt Land har STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, stilt spørsmålet om hvorvidt koronautbruddet har avdekket et tidligere ukjent behov for digitale tros- og livssynstjenester:

– Digitale tilbud vil aldri kunne erstatte fysiske ritualer og samlinger, men de kan komplettere dem, skriver hun.

Professor Vebjørn Horsfjord ved Universitetet i Innlandet har fulgt norske tros- og livssynssamfunns migrasjon over til den virtuelle verden med stor interesse. Han har endog kastet seg på den digitale bølgen selv og opprettet YouTube-kanalen med det passende navnet Sankta Coronas hjørne.

Her utforsker han norske tros- og livssynssamfunns håndtering av koronautbruddet, og deres vei inn i ukjent digitalt farvann, gjennom intervjuer med tros- og livssynsrepresentanter fra STLs medlemssamfunn.

Det kommer stadig nytt innhold på kanalen som du finner her: Sankta Coronas hjørne

Tros- og livssynssamfunn bidrar til koronadugnaden

Norske tros- og livssynssamfunn bidrar til den nasjonale koronadugnaden på mange ulike vis. For enkelte samfunn er det å gi mat til de som trenger det en naturlig måte å bidra på. Det vekker oppsikt i mediene.

Frivillige fra hindusamfunnet Sanatan Mandir Sabha samles to ganger i måneden for å lage hundrevis av middagsporsjoner. Disse leveres til veldedige organisasjoner som så deler dem ut til de som trenger det. Rajeev Mohan forklarer denne denne gavmilde praksisen til NRK Nyheter:

– Det ligger i hinduismens filosofi at man skal gi til de trengende. Det er en veldig viktig del av kulturen vår og hinduismen.

Digitalfaksimile fra NRK Østlandssendinga

At muslimene i Islamic Cultural Senter i Oslo selv faster er ikke til hinder for at de kan dele ut mat til andre. NRK Østlandssendingen var med da store mengder mat ble delt ut til Fattighuset på Grønland.

Iqlak Ahmad, daglig leder i ICC, forklarer at det slett ikke er unaturlig å dele ut mat i den islamske fastemåneden:

– Ramadan er jo den aller viktigste måneden når det gjelder veldedighet.

Digitalfaksimile fra VG

For sikhene i Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji er det å dele ut mat en svært naturlig ting. En sentral del av sikhistisk praksis er det store fellesmåltidet, langar. Å dele ut mat til de trengende på Fattighuset i Oslo blir bare en naturlig forlengelse av denne praksisen, forteller Balraj Singh til Verdens Gang:

– Vi bidrar på vår måte. Dette er en selvfølge for oss, sier han og legger til at han håper maten smaker.

Det gjør den ifølge styremedlem ved Fattighuset, Karianne Stangeland:

– Det er et eventyr for oss å få dele ut så god mat.

Lenker:

Liv foran ritualer

Av Ingrid Rosendorf Joys

Koronaviruset har satt hele Norge i unntakstilstand. I både sosiale- og tradisjonelle medier får man høre eksempler på religiøse miljøer som ikke tar tilstrekkelig hensyn til smittevern. Det er derfor verdt å minne om hvor kontant tros- og livssynssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) reagerte da utbruddet ble kjent, samtidig som de på oppfinnsomt vis har klart å opprettholde en rekke tilbud på tross av isolasjonstiltakene, og dessuten har innført en rekke helt nye, digitale tjenester.  

Tosidig samfunnsoppdrag

Allerede dagen før myndighetene varslet strenge tiltak valgte en rekke moskeer å stenge, og da de offisielle tiltakene var et faktum kom umiddelbart beskjeder om avlyste gudstjenester og annet. Mens puber og restauranter fremdeles holdt åpent, ble det slutt på samlinger i kirkene, moskéene, templene og synagogen.

Mange av tros- og livssynssamfunnene samler medlemmer av ulike nasjonaliteter. De har spilt en vesentlig rolle i å få ut offisiell informasjon til grupper det er utfordrende for myndighetene å nå. Dels på egen hånd, og dels gjennom blant annet informasjonsvideoer laget av STL.

De fleste tros- og livssynsmiljøene har en diakonal side, et omsorgsarbeid som både omfatter egne medlemmer og andre. Menigheter og forsamlinger over hele landet har mobilisert, og utvidet, sitt apparat for alle som trenger praktisk hjelp, ekstra omsorg og kontakt i disse dager. Et eksempel er sikher og hinduer som lager mat til de trengende.

Oppfinnsomhet og nye tilbud

Tro og livssyn tilbyr retning, håp og trøst, særlig når krisen rammer med dødelig sykdom, arbeidsledighet, og økonomisk utrygghet. Dessuten er miljøene viktige sosiale arenaer som bidrar til fellesskap, samhold, praktisk hjelp, samtale og læring. Mange tilbyr også fritidsaktiviteter som speider, kor, babysang, kvinnegrupper, samtalegrupper, ungdomsgrupper og lignende. Det merkes godt når slike tilbud innstilles.

Tros- og livssynssamfunnene har vist imponerende kreativitet og vilje til nytenkning. Som de fleste andre virksomheter, har de tatt i bruk sosiale medier, nettsider og andre tekniske løsninger for å nå sine medlemmer. Strømming av gudstjenester på Facebook, eller Tora-lesning på Zoom, var utenkelig for noen uker siden, Nå er det helt vanlig. Katolske messer, buddhistiske bønner, muslimsk Koran-undervisning, baptisters lystenning og bahai-vigsel er noe av det som filmes og deles på nett. Kirkens SOS jobber på spreng for å dekke økende etterspørsel etter noen å snakke med. Nattverdsfeiring på nett, virtuelle bønnevegger, lystenning og daglige andakter er eksempler på nye tilbud. Folk får se sitt kirkerom eller tempel og «møte» sin prest og kjenne på tilhørighet. Slik dekkes åndelige behov på nye måter og fellesskap opprettholdes på tross av at man ikke kan møtes.

Påskefeiringen som vi nylig har lagt bak oss er et godt eksempel. Utover feiring på nett ble det også flere steder arrangert drive in-gudstjenester hvor man trygt kunne samles i egne biler. Nå står ramadan for døren og norske muslimer gjør seg klar til å kunne oppmuntre hverandre under en krevende faste, selv om de ikke kan samles fysisk. Også buddhistenes vesak-feiring blir spesiell og historisk: Verdens første online-feiring av Buddhas fødsel.

Vil innovasjonene gjøres permanente?

Har norske religioner og livssyn flyttet inn i den virtuelle verden for å bli? Norge er et land med store avstander. Kanskje vil man merke en etterspørsel etter et digitalt alternativ til fysisk deltakelse ved overgangsritualer som for eksempel bryllup, også når det er igjen er trygt å samles? Fysiske ritualer og samlinger vil naturligvis aldri kunne erstattes av digitale tilbud, men de kan vise seg å bli et nyttig komplement.

Enkelte ting kan verken avlyses eller flyttes over på nett, eksempelvis begravelser. Mange har egne gravferdsritualer som ikke kan etterleves i disse dager. Det kjennes ekstra tungt når man ikke kan samle familie, venner og kjente til deltakelse ved livets slutt – og heller ikke bruke de kjente og kjære seremoniene og ritualene. Også her viser likevel tros- og livssynssamfunn at beskyttelse av liv og ansvar for de levende går foran tradisjoner og ritualer.

Håp og fellesskap

I den store sammenhengen kan det kanskje se ubetydelig ut, men fellesskap som opprettholder håpet og troen på at vi sammen skal komme gjennom krisetider, er viktig. Med sin handlekraft og oppfinnsomhet viser landets tros- og livssynssamfunn at de er en del av det store «vi» og tar del i den nasjonale dugnaden. Sammen bidrar de til å bevare håpet om at vi som samfunn skal komme oss gjennom krisen noenlunde intakt.

Det inkluderer å beholde den høye graden av tillit som preger det norske samfunnet, og som viser seg så nyttig i en nasjonal dugnad som denne. Gjennom et kvart århundre med dialogarbeid har tros- og livssynssamfunnene i STL bygget tillit til hverandre, og til myndighetene. Vi har tidligere sagt at dette er både samfunnsøkonomisk fornuftig og sikkerhetspolitisk klokt. Det bevises nå.

Denne kronikken ble publisert i Stavanger Aftenblad 5. mai 2020

Foto: Evelyn Pecori

Vil digitale trostilbud bestå etter koronakrisen?

Av Ingrid Rosendorf Joys

Da koronapandemien kom til Norge reagerte tros- og livssynssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) raskt og kontant. De gikk lenger enn myndighetenes krav og avlyste alle samlinger i sine guds- og forsamlingshus.

Det er historisk. Og dramatisk. For mange var dette første gang man fikk et avbrudd i faste ritualer som søndagsmesse og fredagsbønn. Hvordan kan tros- og livssynssamfunn overleve uten å kunne utføre de ritualene og samlingene som utgjør selve kjernen av deres virksomhet?

Noen uker senere vet vi svaret. Svært mye av tros- og livssynsspraksisen er flyttet over på digitale flater. Dessuten har nye, heldigitale tilbud kommet til.

Imponerende kreativitet

Tros- og livssynssamfunnene har vist imponerende kreativitet og evne til nytenkning. Sosiale medier, nettsider, videomøtetjenester og andre tekniske løsninger er blitt tatt i bruk for å holde kontakten med menighetene. Medlemmer av Det mosaiske trossamfunn studerer toraen sammen på zoom, kirker strømmer gudstjenester, buddhistene skal gjennomføre en virtuell vesak-feiring og islamsk undervisning foregår på Facebook. Det har blitt opprettet virtuelle bønnevegger og lystenning med mye mer. På denne måten er det mulig å bevare fellesskap selv om man ikke kan møtes, og det er fremdeles mulig å både se og høre sine religiøse ledere. De åndelige behovene ivaretas, om enn på nye måter.

Vil tilbudene bestå?

De digitale tros- og livssynstilbudene er populære. NRK kunne melde at gudstjenestedeltagelsen i Den norske kirke har økt med utrolige 2500 prosent. Kanskje kan den bemerkelsesverdige økningen forklares med at flere søker seg til kirken i en vanskelig tid. Det er likevel også mulig at koronautbruddet har avdekket et behov etter digitale tros- og livssynstjenester som vi tidligere ikke har vært klar over.

Norge er et land med store avstander. Det er både dyrt og tidkrevende å reise til slektninger langt unna, men mange ønsker nok likevel gjerne å få med seg store øyeblikk som vielser, konfirmasjoner og annet. Kanskje vil man derfor merke en etterspørsel etter et digitalt alternativ til fysisk deltakelse ved overgangsritualer, også når det er igjen er trygt å samles? Folk blir også syke av andre ting enn covid-19, men kan være friske nok til å følge en gudstjeneste på nett, dersom tilbudet er der. De som sliter med sosial angst kan nå få dekket sine åndelige behov uten å være til stede i et guds- eller forsamlingshus.

Tilpasningsdyktige trossamfunn

Digitale tilbud vil aldri kunne erstatte fysiske ritualer og samlinger, men de kan komplettere dem. Norske tros- og livssynssamfunn har vist seg å være tilpasningsdyktige, og har funnet nye måter å bevare fellesskap og dekke åndelige behov på. Det blir spennende å se om denne oppfinnsomheten vil sette varige spor etter seg.

Dette innlegget ble publisert i Vårt Land 28. april 2020

Restilskudd lokalt dialogarbeid STL

STL lyser ut restmidler på kr. 95 000,- til lokalt dialogarbeid i 2020. Søknadsfrist er 31. mai, midlene skal brukes i høsthalvåret.

Formålet med tilskuddet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser. Det gis tilskudd til drift og prosjekt. Grunnet en positivt økning av arbeid i de lokale dialoggruppene har STL de siste årene hovedsakelig støttet drift og ny-oppstartede fora og prosjekter. Prosjekter relatert til dagens korona-situasjon og/eller dokumentasjon av korona-tiltak og digitalisering av tros- og livssynssamfunn er også støtteverdige.

Last ned retningslinjer for tilskudd til lokalt dialogarbeid STL her

Last ned søknadsskjema for tilskudd til lokalt dialogarbeid, STL her

Last ned rapporteringskjema for tilskudd til lokalt dialogarbeid, STL her