STL årsrapport 2016

Politisk plattform 2018

«Regjeringen vil føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling.». Slik lyder første setning av regjeringens behandling av tro og livssyn på s. 55 i den politiske plattformen, vedtatt 14. januar 2018 på Jeløya.

 

Samarbeidsrådets generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys snakket om den politiske plattformen på Verdibørsen.  STL har vært en premissleverandør i utviklingen av tros- og livssynspolitikken som i de siste årene har gått fra å være en «kirke- og religionspolitikk» til nå å sette fokus på en helhetlig tros- og livssynspolitikk basert på likebehandling. Joys kommenterte målsetningene som regjeringsplattformen legger frem, slik som utdanning av religiøse ledere og livssynsnøytrale gravferdsseremonier.

 

Hør klippet fra Verdibørsen her.

 

Se utsnitt fra den politiske plattformen s. 55-56 som behandler regjeringens målsetninger og politikk på tros- og livssynfeltet her:

 

Tros- og livssyn

Regjeringen vil føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling. Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn.

 

Regjeringen vil:

  • Ha en bred gjennomgang av offentlig tros- og livssynspolitikk og vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn.
  • Sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn gjennom lovgivning og finansiering. Den norske Kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved.
  • Fullføre skillet mellom stat og kirke, og sikre vedlikehold av verneverdige kirkebygg.
  • Oppheve lovreguleringen av barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn (tilhørighetsordningen).
  • Utrede måter å sikre åpenhet om utenlandske donasjoner til trossamfunn og religiøse foreninger som mottar offentlig støtte.
  • Følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn.
  • Gi religiøse ledere kunnskap om den religiøse lederrollen, demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme med videre.
  • Kreve skriftlig bekreftelse fra tros- og livssynssamfunn som fremmer krav om tilskudd om at de er kjent med og vil overholde vilkårene for tilskudd.
  • Gi kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen der kommunene ønsker det og det ligger til rette for dette.
  • Legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier.

 

Last ned hele den politiske plattformen her.