Religiøse ledere samlet til samtale om menneskerettighetene i anledning FN-dagen!

 

 

24.oktober 2018 ble menneskerettighetenes 70-årsdag markert i regions- og livssynslederforum, og samtalen fokuserte på status for religionsfriheten nasjonalt og internasjonalt.

Det har ikke vært allment kjent at de øverste religions- og livssynslederne i Norge har samlet seg til jevnlige dialog med hverandre gjennom ti år. I dette forumet har topplederne i Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, Det Mosaiske Trossamfund, frikirkene sammen med muslimer, jøder, buddhister, katolikker, sikher, hinduer m. fl. delt tanker om felles utfordringer, fasilitert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

 

Tros- og livssynssamfunn er viktig for sine medlemmer og storsamfunnet. Vi har skapt et forum for deling av troserfaringer, samtaler om etiske, religiøse og verdimessige spørsmål der noen av temaene har vært synet på familien, bioteknologi, egne tekster som brukes destruktivt og bærekraftig forbruk.

 

Forumet samlet seg om følgende uttalelse:

  • Vi er samlet i dag på 70-årsmarkering for menneskerettighetene, og fokuserer på tros- og livssynsfrihet (artikkel 18)
  • Menneskeverdet er grunnlaget for menneskerettighetene og noe vi her deler fra hver våre tradisjoner
  • Tros- og livssynsfriheten er bl.a forutsetningen for ytringsfrihet og forsamlingsrett
  • Religionsfriheten er i dag under press der særlig kvinner og barn lider under trangere kår
  • For oss er det viktig å understreke at menneskerettighetene er universelle og ikke kan brukes til å trumfe hverandre
  • I Norge er vi i ferd med å utvikle ny politikk for tros- og livssynsfeltet for kommende generasjoner
  • Vi som ledere for tros- og livssynssamfunn i Norge har møttes gjennom 10 år og deltatt i dialoger om hva slags samfunn og lovverk vi kan bygge et godt fellesskap på
  • Vår oppfordring et at frihetene som er kjempet fram beskyttes og styrkes i den nye loven

 

Vårt Land publiserte et intervju med noen av tros- og livssynslederne 29. oktober 2018:

https://www.vl.no/nyhet/historisk-apenhet-om-moter-1.1224057

Artikkelen er bak betalngsmur, men du kan lese her som bilde.