En krønike. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.