Tag Archive for: diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer lansert

I går (23.9.2020) la regjeringen frem den nye handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer. Regjeringen var representert ved statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem.

Statsminister Erna Solberg innledet lanseringen ved å forklare hvorfor en slik handlingsplan var nødvendig.

– Vi vet at muslimer er særlig utsatt for diskriminering. De møter det på bussen. På skolen. På jobben. På fotballbanen. Hat og ekstremisme tar livet av mennesker. Trusler og hets gjør det vanskeligere å delta i debatter. Diskriminering frarøver mennesker muligheten til å leve frie og gode liv. Fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge.

–  Etter angrep mot jødiske institusjoner i Paris og København i 2015, tok muslimske ungdommer initiativ til å slå ring om synagogen i Oslo. Etter angrepet på Al Noor-moskeen i fjor, slo folk ring om moskeene. Ateister, troende og tvilere sto i ring rundt moskeene. Disse markeringene viste at det som binder oss sammen er mye sterkere enn de som forsøker å skape splittelse.

Statsministeren viste til #tryggibønn-aksjonene. Det bør også nevnes at norske muslimer deltok, sammen med andre tros- og livssynssamfunn, på #tryggibønn-aksjoner da kirker ble angrepet på Sri Lanka.

Kulturminister Abid Raja påpekte at alle typer diskriminering fratar mennesker frihet og trygghet.

– Handlingsplanen vi legger frem nå er nært knyttet til handlingsplanen mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, som ble lagt frem i desember i fjor.

Vi trenger samarbeid

Etter at regjeringens representanter hadde sagt sitt ble det avholdt en paneldiskusjon med representanter fra det islamske miljøet i Norge. Blant deltakerne var Senaid Kobilica fra Muslimsk Dialognettverk.

Kobilica har tidligere påpekt at Norge har et unikt klima for samarbeid og dialog tros- og livssynssamfunn imellom, samt mellom tros- og livssynssamfunn og myndighetene. Også denne handlingsplanen effektivt samarbeid om den skal fungere:

– Man trenger en allianse av aktører i samfunnet. De som virkelig har vilje til å bidra til at planer som dette blir gjennomført.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, sier hun er glad for at denne handlingsplanen endelig er på plass:

– STL har vært opptatt av det er storsamfunnets ansvar å bekjempe diskriminering av muslimer, og ikke muslimene selv. I denne handlingsplanen kommer dette tydelig frem gjennom de mange tiltakene det legges opp til. Det er også positivt å se at trygghet og sikkerhet har blitt ett av innsatsområdene. Ikke minst har terroranslaget mot Al Noor-moskeen i 2019 vist at det er nødvendig.

Se første del av lanseringen her.

STLs innspill til handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Takk for anledningen til å komme med innspill på det vi opplever som en viktig handlingsplan.

Det er betimelig å utarbeide en egen handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, noe angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum bekrefter.

De viktigste utfordringene

Hat mot- og diskriminering av muslimer skal bekjempes med demokratiets virkemidler. Det er viktig at handlingsplanens tiltak ikke skal legge lokk på en sunn diskusjon om religion. Religionskritikk er i mange tilfeller positivt.

Tros- og livssynsfriheten er under press over hele kloden. Stadig flere land holder seg med en foretrukket religion og diskriminerer minoritetene. Vi har heldigvis valgt en annen vei i Norge. Utfordringene her er:

 1. At staten og offentlige institusjoner som politi og domstol, skole og barnevern i for liten grad bruker det lovverket som allerede ligger der
 2. At mediene hauser opp og går i flokk, i tillegg til at de i for liten grad dekker de grunnleggende årsakene til holdninger, hendelser, og effekter av fiendtlige holdninger
 3. At det underkjennes, både i offentlig og i muslimske miljøer, at narkotikahandel, med påfølgende kriminalitet er en viktig driver.
 4. At det er svak organisering, ledelse og for liten kompetanse i muslimske miljøer der æresbegreper, fiendtlige holdninger til andre minoriteter, det norske samfunn og offentlige institusjoner ikke alltid blir tilstrekkelig konfrontert.

Å jobbe mot diskriminering handler om dannelse, kunnskap og holdninger. Og det handler om å se at det skjer på kryss og tvers, også mellom minoriteter. Kurset på Teologisk Fakultet for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn, og som har pågått i mer enn 10 år, øker kunnskapen om og bygger gode holdninger til «den andre». Den nyopprettete interreligiøse masteren på TF er også et godt redskap for å utruste en ny generasjon minoritetsledere til kompetent deltakelse i samfunnet, og til å være brobyggere mellom eget trossamfunn og storsamfunnet.

Vi skal bekjempe muslimhat – ikke fordi det er synd på muslimene, men fordi det er ødeleggende for samfunnet.

De viktigste tiltakene

Kunnskap om islam og andre religioner – slik de opptrer historisk, i politikken og i praksis i dag – må styrkes.

For mange er trossamfunnet en landingsplass når de kommer som ny til Norge. Mange bidrar med ideelt arbeid i sine trossamfunn og forskning viser at frivillighet i trossamfunn ikke følger de sosio-økonomiske skillene som annen frivillighet gjør. Det er positivt. Å kunne bruke denne frivilligheten mer systematisk mellom kommune, næringsliv og skole slik at det kan gi studiepoeng til yrkesfagutdanning og jobbtrening bør vurderes. Vi foreslår følgende:

 1. Styrke de svakeste blant innvandrergruppenes til å mestre introduksjonskurs, norskopplæring og jobbtilpasning
 2. Styrke politiets kapasitet
 3. Styrke skolelederes mandat til å behandle holdningssaker
 4. Styrke mediebransjens kunnskapsnivå om rasisme
 5. Styrke LDO, Fylkesmenns mulighet til å gi muslimske miljøer/menigheter kurs og sertifisering på tilpasset nivå gjennom prosjekttilskud

Hvordan kan Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn bidra? 

 1. Skape flere gode dialogplattformer, og selv bidra mer i offentlige debatter
 2. Kurse offentlige ansatte, medier og sivile aktører i «Å leve med tro og livssyn i Norge»
 3. Kurse egne medlemmer i organisering, mediekunnskap og samfunnskontakt

Det er kanskje ikke så overraskende at en dialogorganisasjon fremhever betydningen av dialog. Dialogen mellom tros- og livssynsamfunn og mellom minoritetene og storsamfunnet må styrkes, og det må avsettes ressurser slik at muslimske samfunn kan delta på adekvat nivå. Det er også i disse sammenhengene de vanskelige samtalene kan tas: Hva er religion, hva er kultur og hva er rett ut ukultur og dårlige holdninger?

Vi skal bekjempe muslimhat – ikke fordi det er synd på muslimene, men fordi det er ødeleggende for samfunnet.

Innspillet ble fremført 16.12.2019. 

Positivt møte med kultur- og likestillingsministeren

Onsdag 20.2.2019 var STL og tre andre organisasjoner invitert til møte hos kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og spesialrådgiver Anne Sender representerte STL på møtet. De fortalte om STLs arbeid for likebehandling, informerte om ulike STL-prosjekter, og etterlyste mer forskning på tros- og livssynssamfunns rolle innen saksfeltet.

I videoen nedenfor kan du høre Rosendorf Joys og Sender oppsummere møtet.

Ulike former for diskriminering henger sammen

Foruten STL hadde Skei Grande invitert OMOD, Minotenk og Antirasistisk senter til møtet. Tidligere har hun også hatt møter med andre organisasjoner som er opptatt av diskriminering på diverse andre felt.

Kultur- og likestillingsministeren gjorde det klart at diskriminering av ulike typer gjerne henger sammen. Enkelte kan oppleve å bli diskriminert på flere ulike grunnlag på en og samme tid. Eksempelvis kjønn, etnisitet og religion.

I videoen nedenfor kan du høre kultur- og likestillingsministeren fortelle kort om behovet for å samarbeide med STL, og hvorfor hun mener saksfeltet likestilling og antidiskriminering hører naturlig hjemme i Kulturdepartementet.

Forsidebilde tatt av Kulturdepartementet.

Lenker: