Innlegg

Nytt utvalg skal bidra til at Oslo får en helhetlig tros- og livssynspolitikk

I dag offentliggjøres sammensetningen av, og mandatet til, det nye tros- og livssynsutvalget i Oslo kommune.

Det skjer på bakgrunn av et vedtak fattet i bystyret 31.1.2018, hvor byrådet ble bedt om å sette ned et bredt sammensatt utvalg for å gjennomgå kommunens tros- og livssynspolitikk, og fremme forslag til en mer helhetlig politikk på feltet.

Begrunnelsen byråden for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (AP), gir for opprettelsen av utvalget er de store endringene i tros- og livssynslandskapet i Norges hovedstad. Det opprettes stadig nye tros- og livssynssamfunn, Den norske kirke er ikke lenger statskirke og Oslo kommune utbetaler i dag støtte til hele 729 tros- og livssynssamfunn, hvorav flertallet riktignok holder til utenfor Oslo, men har medlemmer bosatt i byen.

Det er et behov, ifølge byråden, for å få en bedre oversikt over tros- og livssynsmangfoldet i Oslo. Ikke bare fordi det utbetales tilskudd fra kommunen til tros- og livssynssamfunnene, men også innholdet i kommunale tjenester, bistand eller tilbud i kriser, involvering i byutvikling og planarbeid trekkes frem som eksempler på områder som kan være viktig i tros- og livssynspolitikken.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Institutt for religions-, livssyns- og kirkeforskning (KIFO) har alt utarbeidet en oversikt over tros- og livssynssamfunn i Oslo. Den vil bli et viktig verktøy for utvalget i deres arbeid med å utforme forslag til en samordnet og helhetlig politikk på tros- og livssynsfeltet i byen.

Hvem skal sitte i utvalget?

Utvalget skal ledes av Trond Bakkevig, tidligere prost i Den norske kirke. Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, blir nestleder i utvalget.

Resten av utvalget består av direktør i Gravferdsetaten Lene Mürer, Ingvill Thorson Plesner ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter, Omar Gilani ved Senter for flyktningekompetanse og integrering i Bydel Gamle Oslo, Sumeet Singh Patpatia fra Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Oslo, generalsekretær i HEF, Trond Enger og Djamel Selhi fra Rabita.

Hva Ingrid Rosendorf Joys tenker om det nye tros- og livssynsutvalget kan du høre henne fortelle om i videoen nedenfor.

Mandat

Byråden ber utvalget komme med forslag til en helhetlig tros- og livssynspolitikk som skal ivareta alle kommunens innbyggere og sikre likebehandling i en livssynsåpen by.

Noen av punktene som trekkes frem er å:

  • Foreta en gjennomgang av kommunens tros- og livssynspolitikk i dag.
  • Gjennomgå kommunens praksis i saker eller på områder som omhandler eller er relevant for tros- og livssynssamfunn. Eksempler kan være i kommunale tjenester som barnehage-, skole- og helsesektoren, på beredskapsområdet, samt i kommunale tilbud på eksempelvis kulturfeltet.
  • Gi anbefalinger til hvordan tillitsbyggende tiltak, samarbeid og dialog mellom kommunen og tros- og livssynssamfunn om samfunnsutvikling og utfordringer kan sikres. Eksempler på områder kan være inkludering, ensomhet og fellesskap, og tros- og livssynsutøvelse.
  • Gjennomgå kommunens rolle i, og oppgave med, å sikre infrastruktur for tros- og livssynsutøvelse.
  • Gjennomgå hvordan tros- og livssynsperspektivet er ivaretatt i Oslo kommunes gravferdsforvaltning.
  • Utrede økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.

Første møte i utvalget blir 24.4.2019, og utvalget skal utarbeide en rapport som skal leveres til bystyret innen 15.1.2020.

Forsideillustrasjoner: Erlend Sæverud og shutterstock.

Positivt møte med kultur- og likestillingsministeren

Onsdag 20.2.2019 var STL og tre andre organisasjoner invitert til møte hos kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og spesialrådgiver Anne Sender representerte STL på møtet. De fortalte om STLs arbeid for likebehandling, informerte om ulike STL-prosjekter, og etterlyste mer forskning på tros- og livssynssamfunns rolle innen saksfeltet.

I videoen nedenfor kan du høre Rosendorf Joys og Sender oppsummere møtet.

Ulike former for diskriminering henger sammen

Foruten STL hadde Skei Grande invitert OMOD, Minotenk og Antirasistisk senter til møtet. Tidligere har hun også hatt møter med andre organisasjoner som er opptatt av diskriminering på diverse andre felt.

Kultur- og likestillingsministeren gjorde det klart at diskriminering av ulike typer gjerne henger sammen. Enkelte kan oppleve å bli diskriminert på flere ulike grunnlag på en og samme tid. Eksempelvis kjønn, etnisitet og religion.

I videoen nedenfor kan du høre kultur- og likestillingsministeren fortelle kort om behovet for å samarbeide med STL, og hvorfor hun mener saksfeltet likestilling og antidiskriminering hører naturlig hjemme i Kulturdepartementet.

Forsidebilde tatt av Kulturdepartementet.

Lenker: