Tag Archive for: lukkede menigheter

Religionsfrihet er ikke ansvarsfrihet

NRK Brennpunkt har satt søkelys på ukultur i såkalte lukkede menigheter. Hvordan kan man forholde seg til dette fenomenet uten å kompromittere religionsfriheten?

Økonomisk utnyttelse av medlemmer og negativ sosial kontroll i lukkede kristne menigheter er det NRK Brennpunkt har satt seg fore å avdekke i sin nye dokumentarserie «Guds utvalde».

Dokumentarserien har skapt mye debatt. Det er sunt, mener generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys:

– At det rettes et kritisk søkelys på menigheter hvor det varsles om ukultur er en god ting. Det er imidlertid viktig at kritikken er strengt kildebasert og holder seg til fakta slik at det ikke dannes et inntrykk av en kampanje, at mediene er ute etter «å ta» minoritetsmiljøer de verken forstår eller liker.

Rosendorf Joys vil ikke kommentere hvorvidt Brennpunkt-dokumentarene oppfyller disse kravene, men påpeker at det kunne vært ønskelig om man gjorde det tydelig at kirkesamfunnene som omtales skiller seg sterkt fra andre norske kirker:

– Det er en viss fare for at slike dokumentarer kan etterlate et inntrykk av at sterk negativ sosial kontroll og ledere som beriker seg selv på menigheten er utbredt i kirke-Norge, særlig blant mer konservative kirkesamfunn. Slik er det heldigvis ikke.

Samfunnene som omtales i dokumentarserien skiller seg ut fra bredden av kirkesamfunn i Norge, både gjennom måten de organiserer seg på, men i enkelte tilfeller også teologisk.

Bør man frata dem tilskudd?

Fra politisk hold er det gjentatte ganger blitt tatt til orde for å frata samfunn som ikke lever opp til storsamfunnets krav om inkludering og likestilling tilskudd. STL har advart mot at myndighetene påtar seg rollen som «meningspoliti» og bruker tilskuddet som et verktøy for å påtvinge trossamfunnene verdier utenfra.

– Religionsfriheten er vesentlig, og den gir trossamfunn utstrakt autonomi med hensyn til hvilke normer og verdier de holder seg med. Også når disse skiller seg fra majoritetsbefolkningen, fastslår Rosendorf Joys.

Selv om trossamfunn har mye frihet, er de likevel bundet av norsk lov, slik som alle andre virksomheter her til lands. Religionsfriheten gjelder i aller høyeste grad også individer. Det vil si at individuelle medlemmer fritt må få melde seg ut av et samfunn om de ønsker det.

– Når et trossamfunn bryter loven, eksempelvis ved å bruke tvang mot medlemmer, eller å nekte dem utmelding, må det naturligvis få konsekvenser. Den nye trossamfunnsloven, med sine mer omfattende rapporteringskrav, vil gi et bedre utgangspunkt for å vurdere når en slik grense er overskredet.

Kampen mot negativ sosial kontroll vinnes ikke i mediene

NRKs dokumentarserie tar for seg svært særegne kirkesamfunn i periferien av kirke-Norge. Det betyr ikke at negativ sosial kontroll ikke er å finne også andre steder.

– At grensen mellom konstruktiv- og negativ sosial kontroll krysses, er noe som kan forekomme i alle miljøer. Autoritære ledere som misbruker sin posisjon likeså. Det må man gripe fatt i, men vår erfaring er at det gir bedre resultater om man ruster menighetene til å gjøre dette selv, snarere enn å stå utenfor og rope.

Rosendorf Joys minner om at også ledere i norske trossamfunn ønsker seg et godt miljø i sine menigheter, hvor mennesker trives og har det godt. Det trenger ikke være noen vond vilje som ligger bak fremveksten av en kultur hvor negativ sosial kontroll praktiseres. Det kan være nyttig å få hjelp utenfra til å få øye på eksempler på at velment omtanke og beskyttelse i praksis er blitt til tvang og ufrihet.

– Med støtte fra IMDI og Oslo kommune (OXLO) har STL tilbudt kurs og ressurser som tar sikte på å gi økt kunnskap om fenomenet negativ sosial kontroll i religiøse miljøer. Gjennom disse dialogbaserte kursene hjelper man menighetene til å hjelpe seg selv. Det kan være langt mer effektivt enn å stå utenfor og vifte med pekefingeren og rope, sier Rosendorf Joys.

– Det er viktig å belyse kritikkverdige forhold i norske trossamfunn. Det er også viktig å ta et oppgjør med ukultur der man finner det. Likevel er det også på sin plass å minne om at det NRK Brennpunkt beskriver er svært langt fra den virkeligheten som preger de trossamfunnene som flertallet av den norske befolkningen er medlem av.

Foto: NRK

Økt innsats for å heve tros- og livssynskompetansen på barne- og familiefeltet

Siden flyktningguiden ble lansert i 2017 har sekretariatet i STL ofte tematisert livssyn i sammenheng med familieliv og barneoppdragelse. I mai besluttet Rådet i STL å nedsette en arbeidsgruppe med fokus på livssyn og barnevern, og med det vektlegge barns behov og utfordringer i enda større grad.

I seks måneder har vi bygget opp ytterligere kompetanse på emnet, og både holdt og deltatt på workshops. Erfaringene fra møter og kurs over hele landet tilsier at det er et tydelig behov for STLs perspektiver og livssynskompetanse på barne- og familiefeltet.

Arrangementsillustrasjon fra URO-seminaret i regi av DOTL.

URO i Drammen

Den 7. november arrangerte Drammen og omegn tros- og livssynsforum seminaret URO; Ungdom-religion-oppvekst. STL bidro med en innledning til emnet, delvis basert på Fafo sitt forskningsprosjekt «Migrasjon, foreldreskap og negativ sosial kontroll».

På seminaret deltok også ungdommer fra prosjektet «Sammen for Norge» i regi av Forandringshuset med sine historier om oppvekst mellom flere kulturer. De 27 deltakerne var aktive i den påfølgende samtalen om identitet, sosialisering og oppdragelse og alle ønsket minst en kveld til med denne tematikken! Du kan lese mer om arrangementet her.

Niels-Fredrik Skarre holder innlegget på konferansen om barnets beste i Bergen. Foto: STL Bergen.

Barnets beste i Bergen

I Bergen arrangerte STL Bergen og STL sentralt seminaret Religion og barnets beste – familieliv og livssyn 14. november. Her fikk vi høre både fra moskeen, barn- og familieetaten barnehage- og barneskolelærerutdanningen om deres arbeid og perspektiver på feltet og vi i STL fikk orientert om det vi jobber med.

Det var imponerende å høre om det gode arbeidet som drives i Bergen moské, men også inspirerende å høre at det fortsatt er behov for vårt arbeid for at livssyn også skal ha en plass i omsorgstjenestene overfor barn og familier i det offentlige. Samlingen kan du lese mer om her.

Om å bryte med lukkede religiøse miljøer og bredere rekruttering av fosterfamilier

Mandag 2. desember gikk årets siste rådsmøte i STL av stabelen i Det mosaiske trossamfunns lokaler i Bergstien. Også her var det fokus på barns vilkår. Direktør for Barne- og familieetaten i Oslo kommune, Hege H. Malterud og seksjonssjef Mona Iren Hauge, var invitert for å informere om arbeidet med barnevern i hovedstaden. Malterud fortalte at en vesentlig utfordring for Barnevernet var å rekruttere et større mangfold av fosterforeldre. Hun gjorde det klart at hun håpet at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kunne bli en viktig samarbeidspartner i dette rekrutteringsarbeidet.

Daglig leder i Hjelpekilden, Hilde Langvann, var også invitert til å holde et innlegg på rådsmøtet. Hjelpekilden er en ideell organisasjon som tilbyr hjelp til utbrytere fra lukkede religiøse miljøer som utøver streng sosial kontroll. I sitt innlegg redegjorde hun for hvordan negativ sosial kontroll arter seg i slike miljøer, og hvilke utfordringer utbrytere møter når de skal forsøke å integrere seg i storsamfunnet.

STL har i løpet av det siste året utviklet digitale nettressurser og kursmateriell om negativ sosial kontroll som vil kunne brukes i arbeidet med å hanskes med de utfordringene Langvann fra Hjelpekilden fortalte om. Invitasjonen fra Malterud i Barne- og familieetaten om et samarbeid med dem, og med Barnevernet, ble tatt godt imot av rådsmedlemmene. Sekretariatet har alt vært i møte med PROKUS, en prosjektgruppe for kultursensitivt barnevernsarbeid i Oslo, for å diskutere deres behov og eventuelle bidrag fra STL.

I videoen nedenfor kan du høre Malterud fortelle om hvorfor hun mener STL er en interessant samarbeidspartner for Barne- og familieetaten, såvel som Barnevernet, i arbeidet med å rekruttere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn.

Er det behov for kompetanseheving på tros- og livssynfeltet i ditt fagmiljø? Da kan du ta kontakt med Niels-Fredrik Skarre eller Anne Sender for å avtale et STL-besøk.