Tag Archive for: politi

I dialog med politidirektøren

Politidirektoratet skal utvikle en ny plan for å styrke politiets arbeid med mangfold, dialog og tillitsbygging. I den anledning var STL, sammen med en rekke andre organisasjoner som er engasjert for etniske og religiøse minoriteter, rasisme, diskriminering og hatkriminalitet, invitert til et presentasjons- og dialogmøte.

Politiet ga først et bilde av deres prioriteringer når det gjelder beskyttelse av demokrati og ytringsfrihet. Dette er ikke minst viktig i et valgår! De presiserte at hatefulle ytringer skal tas på alvor, men politiet skal ikke drive forhåndssensur. Også holdninger og verdier flertallet ikke støtter, og som heller ikke politiet som sådan støtter, skal få ytres i det offentlige rom. Når politiet for eksempel beskytter SIAN under en demonstrasjon er det ikke et uttrykk for støtte til SIANs sak, men en ivaretakelse av en sentral, demokratisk rettighet.

I tiden fremover skal politiet styrke sin mangfoldskompetanse og tilliten i befolkningen. Det gjøres gjennom kursopplegget Rettferdig politi, som blir obligatorisk i alle politidistrikt. I tillegg vil et nasjonalt kompetansemiljø mot hatkriminalitet komme på plass. Hittil har man hatt en slik gruppe i Oslo, men nå får alle landets politidistrikt nyte godt av senterets kunnskap.

Alle de representerte organisasjonene fikk tre minutter hver til å gi innspill, utfordringer og stille spørsmål. STL vektla tre elementer i vårt innlegg:

  1. STL har god erfaring fra samarbeid med politiets mangfoldskontakter i Groruddalen og ser at den langsiktige innsatsen har gitt resultater i form av økt tillit, bedre kommunikasjon og tettere samarbeid med flere grupper i befolkningen. Når politiet inviterer til lokale samarbeidsmøter stiller «alle». Slike tiltak som bygger tillit bør utvides og etableres over hele landet.
  2. Politiets kompetanse på tro og livssyn må styrkes. Ikke fordi politiet skal være spesialister i enhver religion, men de må være trygge på å adressere religion når det er relevant og også kunne kjenne igjen religiøse symboler og andre uttrykk. Samtidig er det viktig å vite at ingen er sin religion, det er stor variasjon i livsstil, verdier, holdninger og atferd også innenfor en religion. Tro- og livssynskompetanse er nødvendig i et livssynsåpent samfunn og det bør bli en del av undervisningen både på politihøyskolen og i etterutdanningstilbud. STL tilbyr dette på barnevernsfeltet i dag og er klare til å bidra for politiet også.
  3. Det er bra å få på plass et nasjonalt ressursmiljø mot hatkriminalitet. Vi trenger mer kunnskap og hendelser må registreres, kategoriseres og kalles med sitt rette navn. STLs prosjekt Samhold i mangfold, som gjennomføres høsten 2021, tar opp i seg noe av dette. Som samfunn må vi reagere tydelig og umiddelbart på hatkriminalitet – og også ta på alvor at enkelte tradisjoner har måter å omtale «den andre» på som bidrar til avstand og konflikt fremfor fredelig sameksistens. Vårt prosjekt skal blant annet ende i en sjekkliste for konstruktiv dialog. Denne vil vi gjerne tilby politiet også, når den foreligger.

Det er åpenbart at vi i Norge har et godt politi som jevnt over har god kontakt med, og nyter tillit fra folk flest. Samtidig er det rom for å styrke dette, noe politiet selv anerkjenner ved å invitere til et møte av denne typen. STL bidrar gjerne som samarbeidspartner også i fremtiden.

Beredskap i tros- og livssynssamfunn: Det handler om å skape trygghet og minimere skade

2019 har vært preget av hendelser som er egnet til å spre utrygghet blant norske tros- og livssynssamfunn. Det har vært rettet terrorangrep mot mennesker samlet i bønn i muslimske, kristne og jødiske gudshus. Brannen i Notre-Dame i Paris var dessuten en uhyggelig påminnelse om hvor raskt en ødeleggende katastrofe av denne typen kan utvikle seg.

Torsdag 2. mai inviterte derfor politiet til et  til et informasjonsmøte på politihuset i Oslo om sikkerhet for tros- og livssynssamfunn. Der ble de fremmøtte representantene tros- og livssynssamfunnene informert om dagens trusselbilde og fikk informasjon om brannsikkerhet, terrorsikring og ambulanseprosedyrer med mer.

Spesialrådgiver i STL, Anne Sender, var tilstede på møtet og var imponert over arrangementet:

–  110 tros- og livssynsledere møtte opp og fikk blant annet forsikringer om tett tilstedeværelse rundt moskeene av politiet i ramadantiden som starter denne uken. Politiet på sin side var klare på at de forventet at lederne nå startet med beredskapsplaner og treninger som politiet ville både bistå med, men også følge opp i løpet av høsten, forteller Sender.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Økt sikkerhetsbevissthet skaper trygghet

Roy Cato Einarsen forteller at politiet alt hadde begynt å tenke tiltak for å styrke beredskapen i tros- og livssynssamfunn etter terrorangrepene på New Zealand. I lys av senere hendelser ble dette utvidet fra terrorberedskap til å gjelde alt fra en brann, til å eksempelvis håndtere en situasjon hvor et medlem av menigheten får et illebefinnende og trenger medisinsk hjelp.

– Det handler om å være i forkant og forebygge, sier Einarsen. – Målet er dels å øke trygghetsfølelsen, og dels å minimere skaden ved eventuelle hendelser, fastslår han.

Einarsen forteller at de gjennom dette initiativet bygger på erfaringene fra blant annet 22. juli-angrepene og forskningen som er gjort i senere år. Noe opplysningsmateriale foreligger allerede, men dette skal samles og struktureres til nytte for alle norske tros- og livssynssamfunn.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er takknemlig for politiets initiativ.

– Det er veldig positivt at politiet tar på alvor den utryggheten som kan bre seg i kjølvannet av slike tragiske hendelser som vi har vært vitne til de siste månedene. Det er dessuten prisverdig at politiet er i forkant av begivenhetene og kommer med dette initiativet før en eventuell hendelse inntreffer.

Foto av Notre-Dame: Levrier Guillaume. Foto fra møtet om sikkerhet: Anne Sender og Stovner politikontor.

Les politiets sikkerhetstips her: Samling hos politiet 2019 pdf