Innlegg

Hovedstaden er i ferd med å få en egen lokal dialoggruppe

Arbeidet med å etablere en lokal dialoggruppe tilknyttet STL er i full gang i Oslo. Her får du en situasjonsrapport.

I 2021 har STL vært i full gang med å etablere en lokaldialoggruppe i Oslo. Foreløpig har STL Oslo prioritert å opprette kontakt med tros- og livssynssamfunn lokalt, med bydelsadministrasjoner, samt å formelt stifte den lokale foreningen. 

STL Oslo vil være en demokratisk forening med tros- og livssynssamfunn i Oslo som medlemsorganisasjoner. Deres representanter vil utgjøre et råd og et årsmøte, som velger styre. Medlemskap i STL Oslo er åpent for alle registrerte tros- og livssynssamfunn eller Oslo-avdelinger av disse.

Målet er at STL Oslo skal være fullt operativt med ansatte 1. januar 2022. Det er etablert et interimstyre, som møttes for første gang 18. mars i år. Interimstyret ledes av Anne Anita Lillebø fra Den norske kirke og består for øvrig av Arshad Jamil fra Islamic Cultural Centre og Muslimsk Dialognettverk, Baard Thalberg fra Human-Etisk Forbund, Anne Mari Schiager Topland fra Frikirken og Kuddithamby Vamatevan fra Norges Hindu Kultur Senter. Arbeidet med registrering og utforming av vedtekter er også godt i gang, samt planlegging av stiftelsesmøtet som går av stabelen 21. oktober 2021.

STL Oslo har allerede hatt møter med politiet, bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Alna og diverse tros- og livssynssamfunn i bydelene. Vi har også vært med på et stormøte med politiet og trossamfunnene på Ekebergsletta. Målet er å få til et varig samarbeid mellom bydelsadministrasjonene, STL Oslo og de lokale tros- og livssynssamfunnene, og å skape en arena for lokal dialog, prosjekter og satsninger. Bydelsadministrasjonene har alle gitt uttrykk for at et ønske om tettere samarbeid med tros- og livssynssamfunn i deres bydeler, og i denne sammenheng vil STL Oslo spille en viktig rolle.

Etter sommerferien skal vi prøve å få til et møte med Statsforvalteren for å diskutere spørsmål som har oppstått i forbindelse med rapportering av statstilskudd, og informasjon om situasjonen rundt STL Oslo.

Stiftelsesmøtet for STL Oslo blir den 21. oktober 2021. Dokumenter sendes ut i slutten av august, slik at de ulike organisasjoner får tid til å gjennomgå dem internt før stiftelsesmøtet.

Foto av Oslo rådhus krediteres Ralf Roletschek.

Historisk første møte i interrimstyret for STL Oslo

Det kan kanskje synes underlig at Norges største by ikke har en egen lokal dialoggruppe tilknyttet STL. Vel, det er i ferd med å endre seg.

Den 18. mars ble det avholdt et historisk interrimstyre for STL Oslo.

Det har vært flere forsøk på å starte et STL Oslo tidligere. I en kartlegging av tros- og livssynsmangfoldet i Oslo for noen år siden fant KIFO ut at det var over 200 menigheter i byen. Det ble deretter gjennomført en spørreundersøkelse blant tros- og livssynssamfunn i byen, med spørsmål om man ønsket å delta i tros- og livssynsdialog. De fleste respondentene svarte at det var ønskelig.

STL Oslo er også ønsket av Oslo kommune. For to år siden satt kommunen ned et utvalg som skulle se på en helhetlig tros- og livssynspolitikk for kommunen. Det resulterte i rapporten «Tro det eller ei», som ikke er politisk behandlet ennå.

Koronapandemien har demonstrert at det er nødvendig for kommunen å ha en kontaktflate ut mot tros- og livssynssamfunnene i hovedstaden. Man har behov for en møteplass hvor man kan bli kjent, diskutere ulike spørsmål, og ha en beredskap for å løse saker hvis de oppstår. Ikke minst blir det viktig i forbindelse med den nye tros- og livssynslov som trådte i kraft 1. januar, med de kompleksiteter det medfører.

STL Oslo er allerede i gang med møter med bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Alna. Målet er å få til et samarbeid mellom bydelene og STL hvor tros- og livssynssamfunn i hver bydel kan få informasjon om ny tros- og livssynslov, korona, samt hva bydelen gjør og kan tilby.

Interimsstyret består av:

Arshad Jamil                           Muslimsk Dialognettverk / Islamic Culture Centre, styreleder

Anne Anita Lillebø                 Den norske kirke, studentprest, bispedømmerådsmedlem

Kuddithamb Vamatheve         Norges Hindu Kultur Senter, styreleder

Baard Thalberg                       Human-Etisk Forbund, styremedlem Oslo lokallag

Anne Mari Schiager Topland Frikirken, pastor Oslo Storbymenighet og nasjonal nestleder

To nye medarbeidere styrker STLs bånd til lokale dialoggrupper

STLs sekretariat har fått to nye medarbeidere som begge vil bidra til å bygge bånd mellom STL sentralt og lokale dialoggrupper. Alisdair McLellan kommer fra STL Bergen for å vikariere som rådgiver, mens Djamel Selhi har fått i oppgave å etablere en ny dialoggruppe i hovedstaden.

Fra STL Bergen til STL sentralt

Alasdair McLellan har bakgrunn som økonom og historiker, og kommer fra en rådgiverstilling i STL Bergen, hvor han før var frivillig i mange år. Blant prosjektene McLellan har arbeidet med i Bergen var kartlegging av byens tros- og livssynsbredde, en veileder om forsamlingslokaler og å legge til rette for at lokale menigheter kan bidra mer i samfunnssikkerhet og beredskap.

Foruten økonomistyring, blir en sentral del av stillingen å arbeide med dialoggruppene rundt omkring i landet.

– Det er spennende å kunne være med å utvikle en organisasjon som spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Å forme det livssynsåpne samfunnet er noe som må skje over hele landet, og de lokale dialoggruppene er nøkkelen til god samhandling mellom myndigheter og menigheter der folk bor, sier McLellan.

McLellan vikarierer for Irene Incerti-Thery, som går ut i foreldrepermisjon.

Ny dialoggruppe: STL Oslo

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har fått en ny prosjektkoordinator i 100 % stilling fra 4. januar 2021. Djamel Selhi skal jobbe for å opprette en lokal STL-gruppe, med fast og varig struktur, som skal være et bindeledd mellom kommunen og tros- og livssynsmangfoldet i Oslo kommune. I dette arbeidet baserer han seg på KIFO-rapporten «Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»?», så vel som rapporten «Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo», utarbeidet av Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg.

Djamel Selhi er utdannet som lærer og har jobbet i mange år på Lutvann skole. Han har også jobbet som daglig leder i moskeen Det Islamske Forbundet der han jobbet med informasjon, dialog og nettverksbygging. I 2020 var han medlem av Oslo tros- og livsynsutvalg. 

– Jeg har et sterkt engasjement for dialog og gleder meg til å komme i kontakt med de mange tros- og livssynssamfunnene vi har i vår by. Sammen skal vi jobbe med å skape en god dialog og samarbeid mellom kommunen, innbyggere og oss i tros- og livssynsgruppene, forteller Selhi.